Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy, o czym może świad­czyć fakt, że wśród wszyst­kich polskich szkół wyż­szych Poli­tech­nika Kra­kowska zajęła pierw­sze miejsce w ran­­kingu praco­­dawców w 2008 r. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów z "nową maturą"

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru

W = P albo 2R

gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych w tabeli przedmiotów:

 

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
 • Fizyka techniczna
 • Nanotechnologie i nanomateriały

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

albo informatyka

 • Informatyka

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

 • Matematyka

 

matematyka

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Elektrotechnika
 • Informatyka

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

 • Energetyka

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

albo chemia

Wydział Inżynierii Lądowej
 • Budownictwo (w języku polskim)
 • Transport

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

 • Budownictwo (w języku angielskim)

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

udokumentowana znajomość języka angielskiego*

 • Gospodarka przestrzenna

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

albo biologia

albo geografia

Wydział Inżynierii Środowiska
 • Budownictwo

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

 • Gospodarka przestrzenna

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

albo biologia

albo geografia

 • Inżynieria środowiska

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

albo biologia

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Biotechnologia
 • Chemia budowlana
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Technologia chemiczna

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

albo biologia

 • Nanotechnologie i nanomateriały

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

albo informatyka

Wydział Mechaniczny
 • Automatyka i robotyka
 • Informatyka stosowana

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

 • Energetyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Transport
 • Inżynieria produkcji

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

albo chemia

 • Mechanika i budowa maszyn
  (w języku angielskim)

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

albo chemia

udokumentowana znajomość języka angielskiego*

 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria materiałowa

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

albo chemia

albo biologia

  

 • Inżynieria wzornictwa przemysłowego

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

 (oraz egzamin wstępny)

 

 

* Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim na kierunku budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej) oraz na kierunku mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny, specjalność: zaawansowana mechanika obliczeniowa) wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE lub TOEFL, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym.

Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego przeprowadzanego na Politechnice Krakowskiej w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Additional information