Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy, o czym może świad­czyć fakt, że wśród wszyst­kich polskich szkół wyż­szych Poli­tech­nika Kra­kowska zajęła pierw­sze miejsce w ran­­kingu praco­­dawców w 2008 r. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

OGŁOSZENIA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

  •  Oświadczenie dotyczące rezygnacji z testu kwalifikacyjnego na studia II stopnia na WM PK
  • Test sprawdzający posiadane kwalifikacje I stopnia na kierunki prowadzone na Wydziale Mechanicznym PK odbędzie się 14 lutego 2018 r. (środa), o godz. 10.00, budynku A Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej przy al. Jana Pawła II 37.
    Przydział kandydatów do sal w których odbędzie się test będzie widoczny w systemie rekrutacyjnym. Kandydaci zobowiązani są do stawienia się na sali na pół godziny przed rozpoczęciem testu oraz do okazania dowodu tożsamości oraz dowodu opłaty za postępowanie rekrutacyjne przed wejściem na salę.

 

Additional information