Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy, o czym może świad­czyć fakt, że wśród wszyst­kich polskich szkół wyż­szych Poli­tech­nika Kra­kowska zajęła pierw­sze miejsce w ran­­kingu praco­­dawców w 2008 r. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 12 lutego br. zakończyła się elektroniczna rejestracja kandydatów na studia II stopnia przewidziane do uruchomienia w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18. Od 14 lutego trwa dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne na Wydziale Architektury. 
Zarejestrowani Kandydaci mogą logować się do swoich kont przez panel kandydata. 

 

ZALOGUJ SIĘ 

 

Additional information