Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy, o czym może świad­czyć fakt, że wśród wszyst­kich polskich szkół wyż­szych Poli­tech­nika Kra­kowska zajęła pierw­sze miejsce w ran­­kingu praco­­dawców w 2008 r. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Harmonogram prac UKR i WKR

HARMONOGRAM PRAC
UCZELNIANEJ I WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH
NA STUDIA URUCHAMIANE W SEMESTRZE ZIMOWYM
ROKU AKADEMICKIEGO 2017/18

 

1) Rozpoczęcie pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 26 kwietnia 2017 r.
2) Spotkanie informacyjne dla przewodniczących oraz sekretarzy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

25 maja 2017 r.

3) Spotkanie informacyjne dla Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

25 maja 2017 r. 4)

Szkolenie dotyczące funkcjonowania programu rekrutacyjnego e-HMS/irka przeznaczone dla wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

26 maja 2017 r. 
(godz. 9:00 dla osób pracujących w WKR po raz pierwszy)

26 maja 2017 r. 
(godz. 11:00 dla wszystkich członków komisji rekrutacyjnych)

5)

Rozpoczęcie pracy przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne *

1 czerwca 2017 r. 

6) Wizytowanie przez przedstawicieli Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej egzaminu wstępnego przeprowadzanego w Wydziale Architektury 27 czerwca 2017 r.
7) Wizytowanie przez przedstawicieli Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej egzaminu wstępnego przeprowadzanego na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym

10 lipca 2017 r.

8) Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

27 lipca 2017 r.

9) Przerwa wakacyjna w pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
i Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

31 lipca - 31 sierpnia 2017 r.

10) Wznowienie prac Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

1 września 2017 r.

11) Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie rozpatrzenia odwołań

20 września 2017 r. 

12) Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie rozpatrzenia odwołań

27 września 2017 r. 

13) Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie rozpatrzenia odwołań

w zależności od potrzeb

14) Zakończenie prac Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

13 października 2017 r.

 

* szczegółowe informacje dotyczące dyżurów wydziałowych komisji rekrutacyjnych zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej PK do końca maja 2017 r. 

Additional information