Harmonogram - studia stacjonarne I stopnia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego

HARMONOGRAM REKRUTACJI
Studia stacjonarne I stopnia
na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego
WYDZIAŁ MECHANICZNY

1) Elektroniczna rejestracja kandydatów 1 czerwca – 6 lipca 2017 r.
2) Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia do 6 lipca 2017 r.
(decyduje data dokonania wpłaty lub przelewu) 
3) Egzamin praktyczny 10 lipca 2017 r.

4) Składanie prac rysunkowych i malarskich (portfolio) w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego 10 lipca 2017 r.
5) Ogłoszenie wyników egzaminu
i portfolio
12 lipca 2017 r. 
(do godz. 14:00) 
 6) Rozsyłanie decyzji w sprawie negatywnego wyniku egzaminu praktycznego i oceny portfolio od 12 lipca 2017 r.

 

7)

Wgląd do prac egzaminacyjnych i protokołów egzaminu praktycznego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) 13 lipca 2017 r.

8) Składanie dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przez osoby, które otrzymały min. 40 pkt. z pierwszego etapu kwalifikacji 13 - 18 lipca 2017 r.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do WKR)
9) Ogłoszenie listy osób przyjętych i ewentualnie osób umieszczonych na liście rezerwowej  20 lipca 2017 r.
(do godz. 14:00) 
10)

Potwierdzenie, za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji, chęci podjęcia studiów przez osoby przyjęte

do 23 lipca 2017 r.
11) Ogłoszenie zweryfikowanej listy przyjętych oraz  listy osób przyjętych spośród kandydatów z list rezerwowych
24 lipca 2017 r. 
(do godz. 14:00) 
13)

Rozsyłanie do kandydatów: decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia osób z list przyjętych i z list rezerwowych, umów w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów stacjonarnych.

od 25 lipca 2017 r. 
14)

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów

do 28 lipca 2017 r.
15)

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia

do 3 października 2017 r.

Additional information