Harmonogram - studia stacjonarne I stopnia Wydział Architektury

HARMONOGRAM REKRUTACJI
Studia stacjonarne I stopnia
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Elektroniczna rejestracja kandydatów  1 – 22 czerwca 2017 r. - architektura
1 czerwca  13 lipca 2017 r. - architektura krajobrazu
Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
(decyduje data dokonania wpłaty lub przelewu)
do 26 czerwca 2017 r. - architektura
do 13 lipca 2017 r. - architektura krajobrazu
Egzamin wstępny 27 i 28 czerwca 2017 r.
Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego 6 lipca 2017 r.
(do godz. 12:00)
Wgląd do prac egzaminacyjnych i proto­kołów egzaminu wstępnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) Termin ustala WKR WA.
Rozsyłanie decyzji o nieprzyjęciu z powodu niezdanego egzaminu wstępnego od 7 lipca 2017 r.

Składanie w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
- dokumentów - przez kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu z rysunku oraz
- dokumentów i portfolio - przez kandydatów na kierunek architektura krajobrazu 

7-14 lipca 2017 r.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do WKR)

Ogłoszenie wyników oceny portfolio

19 lipca 2017 r.

Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych

20 lipca 2017 r. (do godz. 12:00)

Potwierdzenie za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji chęci podjęcia studiów przez osoby przyjęte

do 21 lipca 2017 r.  

Ogłoszenie zweryfikowanej listy osób przyjętych

24 lipca 2017 r. (do godz. 12:00)

Składanie deklaracji dotyczącej chęci zmiany formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne przez nieprzyjętych kandydatów

od 24 lipca 2017 r.  (od godz. 12:00)
do 25 lipca 2017 r.  
Rozsyłanie do kandydatów: decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia, umów w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów stacjonarnych. od 27 lipca 2017 r. 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów

do 28 lipca 2017 r. 
(do godz. 12:00) 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia

do 3 października 2017 r.

Additional information