Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy, o czym może świad­czyć fakt, że wśród wszyst­kich polskich szkół wyż­szych Poli­tech­nika Kra­kowska zajęła pierw­sze miejsce w ran­­kingu praco­­dawców w 2008 r. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Harmonogram - studia stacjonarne I stopnia wszystkie kierunki z wyjątkiem: architektury, architektury krajobrazu, inżynierii wzornictwa przemysłowego

HARMONOGRAM REKRUTACJI
Studia stacjonarne I stopnia
wszystkie wydziały
z wyjątkiem Wydziału Architektury
i kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów

1 czerwca – 6 lipca 2017 r.
Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia do 6 lipca 2017 r.
(decyduje data dokonania wpłaty lub przelewu) 
Test z języka angielskiego dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek mechanika i budowa maszyn w języku angielskim i nie posiadają udokumentowanej znajomości języka angielskiego 7 lipca 2017 r.

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia i osób umieszczonych na listach rezerwowych 10 lipca 2017 r. 
(do godz. 14:00) 
Rozsyłanie decyzji o nieprzyjęciu na studia od 10 lipca 2017 r.
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia * 11  18 lipca 2017 r.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do WKR)
Ogłoszenie list przyjętych oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych 20 lipca 2017 r.
 (do godz. 14:00)

Rozsyłanie do kandydatów: decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia osób, umów w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów stacjonarnych

od 20 lipca 2017 r.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia z list rezerwowych

21  26 lipca 2017 r.

(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do WKR)

Ogłoszenie list osób przyjętych spośród kandydatów z list rezerwowych 27 lipca 2017 r.
 (do godz. 14:00)

Rozsyłanie do kandydatów: decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia osób, umów w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów stacjonarnych

od 27 lipca 2017 r.

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów

28 lipca 2017 r.
(do godz. 12:00) 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia

do 3 października 2017 r.

*UWAGA!
Osoby, które w 2017 r. zdawały egzamin dojrzałości poza granicami kraju i nie posiadają w momencie składania dokumentów świadectwa dojrzałości, mogą złożyć brakujący dokument w terminie do 22 września br.
Kandydaci nieposiadający w momencie składania dokumentów świadectwa dojrzałości, powinni przedłożyć dokument potwierdzający uzyskany wynik z egzaminu dojrzałości. Dokument, wraz ze skalą ocen powinien zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Powyższy wyjątek nie dotyczy rekrutacji dodatkowej, przeprowadzanej we wrześniu.

Additional information