Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy, o czym może świad­czyć fakt, że wśród wszyst­kich polskich szkół wyż­szych Poli­tech­nika Kra­kowska zajęła pierw­sze miejsce w ran­­kingu praco­­dawców w 2008 r. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Harmonogram - studia niestacjonarne I stopnia z wyjątkiem Wydziału Architektury

HARMONOGRAM REKRUTACJI
Studia niestacjonarne I stopnia
wszystkie wydziały
z wyjątkiem Wydziału Architektury 

Elektroniczna rejestracja kandydatów

1 czerwca – 11 lipca 2017 r.
Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia do 11 lipca 2017 r.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data dokonania wpłaty lub przelewu) 
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia i osób umieszczonych na listach rezerwowych 13 lipca 2017 r. 
(do godz. 14:00) 
Rozsyłanie decyzji o nieprzyjęciu na studia od 13 lipca 2017 r.
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia  14  20 lipca 2017 r.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do WKR)
Ogłoszenie list przyjętych oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych 21 lipca 2017 r.
 (do godz. 14:00)

Rozsyłanie do kandydatów: decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia osób, umów w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów stacjonarnych

od 21 lipca 2017 r.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia z list rezerwowych

24  26 lipca 2017 r.

(decyduje data wpływu dokumentów do WKR)

Ogłoszenie list osób przyjętych spośród kandydatów z list rezerwowych 27 lipca 2017 r.
 (do godz. 14:00)

Rozsyłanie do kandydatów: decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia osób, umów w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów stacjonarnych

od 24 lipca 2017 r.

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów

28 lipca 2017 r.
(do godz. 12:00) 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia

do 3 października 2017 r.Additional information