Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy, o czym może świad­czyć fakt, że wśród wszyst­kich polskich szkół wyż­szych Poli­tech­nika Kra­kowska zajęła pierw­sze miejsce w ran­­kingu praco­­dawców w 2008 r. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Harmonogram - studia stacjonarne II stopnia na WIL i WIiTCh

HARMONOGRAM REKRUTACJI
studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ 
semestr zimowy

Elektroniczna rejestracja Kandydatów 1 czerwca - 11 września 2017 r.
Składanie dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

1 - 12 września 2017 r.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do WKR

Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

do 11 września 2017 r.
(decyduje data dokonania wpłaty lub przelewu)

Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, w tym: egzaminów, testów kompetencyjnych/kwalifikacyjnych oraz testu kompetencyjnego z języka angielskiego dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim i nie posiadają udokumentowanej znajomości języka angielskiego. 

13 - 15 września 2017 r.*

Ogłoszenie list osób przyjętych oraz ewentualnie list rezerwowych.

19 września 2017 r.
(do godz. 14.00) 

Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia

(w zależności od organizacji pracy na wydziale, wraz z decyzją można wysłać umowę w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów stacjonarnych - w takim wypadku termin zwrotu podpisanej umowy przez osoby przyjęte na studia ustalają wydziałowe komisje rekrutacyjne)

od 19 września 2017 r.

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych warunkowo do przyjęcia (dotyczy osób, które złożyły zaświadczenie dotyczące planowanego przystąpienia do egzaminu dyplomowego w terminie od 13 do 26 września 2017 r.)

Do osób zakwalifikowanych warunkowo do przyjęcia nie wysyła się pisemnej decyzji o przyjęciu.

19 września 2017 r.

Uzupełnienie przez osoby warunkowo zakwalifikowane do przyjęcia zaświadczenia o ukończeniu studiów i uzyskanym tytule zawodowym

do 26 września 2017 r.
(decyduje data wpływu do WKR) 

Ogłoszenie list osób przyjętych spośród kandydatów zakwalifikowanych warunkowo do przyjęcia na studia. 

27 września 2017 r.
(do godz. 14.00)  

Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia

(w zależności od organizacji pracy na wydziale, wraz z decyzją można wysłać umowę w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów stacjonarnych - w takim wypadku termin zwrotu podpisanej umowy przez osoby przyjęte na studia ustalają wydziałowe komisje rekrutacyjne)

od 27 września 2017 r.

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów

do 28 września 2017 r.
(do godz. 12:00) 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia

do 3 października 2017 r.

*    szczegółowe informacje dotyczące dnia, godziny oraz miejsca, w którym odbywać się będą testy, zostaną ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną i zamieszczone w panelu kandydata do 12 września br.

Additional information