Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy, o czym może świad­czyć fakt, że wśród wszyst­kich polskich szkół wyż­szych Poli­tech­nika Kra­kowska zajęła pierw­sze miejsce w ran­­kingu praco­­dawców w 2008 r. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Harmonogram - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na WFMiI

HARMONOGRAM REKRUTACJI
na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI
semestr zimowy

Elektroniczna rejestracja Kandydatów 1 czerwca - 10 lipca 2017 r.
Składanie dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

1 lipca - 11 lipca 2017 r.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do WKR) 

Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

do 10 lipca 2017 r.
(decyduje data dokonania wpłaty lub przelewu)

Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

12 - 17 lipca 2017 r.

Ogłoszenie list osób przyjętych oraz ewentualnie list rezerwowych

18 lipca 2017 r.
(do godz. 14:00) 

Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia 
(w zależności od organizacji pracy na wydziale, wraz z decyzją można wysłać umowę w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów stacjonarnych/niestacjonarnych - w takim wypadku termin zwrotu podpisanej umowy przez osoby przyjęte na studia ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna)

od 18 lipca 2017 r. 

Ogłoszenie zweryfikowanych list osób przyjętych oraz list osób przyjętych  z ewentualnych list rezerwowych

20 lipca 2017 r.
Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów

do 21 lipca 2017 r.

(do godz. 12:00)

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia

do 3 października 2017 r.

*    szczegółowe informacje dotyczące godziny oraz miejsca, w którym odbędzie się test kwalifikacyjny z języka angielskiego, zostaną ustalone przez WKR i zamieszczone w panelu kandydata do 9 lipca br.

Additional information