Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy, o czym może świad­czyć fakt, że wśród wszyst­kich polskich szkół wyż­szych Poli­tech­nika Kra­kowska zajęła pierw­sze miejsce w ran­­kingu praco­­dawców w 2008 r. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Harmonogram dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Wydział Architektury

HARMONOGRAM REKRUTACJI
Studia stacjonarne I stopnia
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
kierunek architektura krajobrazu

Elektroniczna rejestracja kandydatów  14 sierpnia  6 września 2017 r. 
Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
(decyduje data dokonania wpłaty lub przelewu)
do 6 września 2017 r. 

Składanie dokumentów oraz portfolio w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

 7 września 2017 r.

Ocena portfolio

8 września 2017 r.

Ogłoszenie wyników oceny portfolio

11 września 2017 r. (do godz. 12:00)

Ogłoszenie listy osób przyjętych

12 września 2017 r. (do godz. 12:00)

Potwierdzenie, za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji, chęci podjęcia studiów przez osoby przyjęte

od 14 września 2017 r. 2017 r.  
Rozsyłanie do kandydatów decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia od 15 września 2017 r. 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów

do 18 września 2017 r. 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia

do 3 października 2017 r.

Additional information