Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia

HARMONOGRAM REKRUTACJI
NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
semestr letni

1) Elektroniczna rejestracja Kandydatów 15 stycznia - 6 lutego 2018 r.
2) Składanie dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

30 stycznia - 7 lutego 2018 r.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do WKR) 

3) Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

do 6 lutego 2018 r.

4)

Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

8 - 12 lutego 2018 r.
5)

Ocena portfolio oraz test kompetencji z języka angielskiego dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek architektura prowadzony w języku angielskim i nie posiadają udokumentowanej znajomości języka angielskiego 

9 lutego 2018 r.*
6)

Ogłoszenie list osób przyjętych

            15 lutego 2018 r.
           (do godz.12:00)

7)

Potwierdzenie, za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji, chęci podjęcia studiów przez osoby przyjęte

            do 16 lutego 2018 r. 

8)

Rozesłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia

od 16 lutego 2018 r.
9)

Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów oraz sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia

do 19 lutego 2018 r.
(do godz.13:00)

* szczegółowa informacja dotycząca godziny oraz miejsca, w którym odbędzie się test kompetencyjny z języka angielskiego zostanie ustalona przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Architektury i podana do wiadomości kandydatów do 7 lutego 2018 r.

Additional information