Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ze "starą maturą"

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z "nową maturą" (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli:

ocena 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0
punkty 200 170 140 100 60

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z "nową maturą" (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli:

ocena 5,0 4,0 3,0
punkty 200 150 100

Additional information