Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości.

Aktualna oferta edukacyjna Politechniki Krakowskiej obejmuje 28 kierunków studiów I i II stopnia, które prowadzone są na 7 wydziałach uczelni. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Harmonogram - studia stacjonarne I stopnia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego

HARMONOGRAM REKRUTACJI
Studia stacjonarne I stopnia
na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego
WYDZIAŁ MECHANICZNY

Elektroniczna rejestracja kandydatów 4 czerwca – 9 lipca 2018 r.
Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia do 9 lipca 2019 r.
(decyduje data dokonania wpłaty lub przelewu) 
Ogłoszenie listy osób przyjętych na Wydział Form Przemysłowych na Akademii Sztuk Pięknych - osoby chcące się rekrutować na PK na podstawie wyników egzaminu z ASP proszone są o kontakt z WKR WM do dnia 11 lipca 2018 r.  10 lipca 2018 r.
Egzamin praktyczny 11 lipca 2018 r.

Składanie portfolio w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  11 lipca 2018 r.
Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego 12 lipca 2018 r. 
Rozsyłanie decyzji o nieprzyjęciu z powodu negatywnego wyniku egzaminu praktycznego i oceny portfolio od 13 lipca 2018 r.
Wgląd do prac egzaminacyjnych i protokołów egzaminu praktycznego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace)

Termin ustala WKR WM

 

Składanie dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przez osoby, które otrzymały min. 40 pkt. z pierwszego etapu kwalifikacji 16 - 19 lipca 2018 r.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do WKR)
Ogłoszenie listy osób przyjętych i ewentualnie osób umieszczonych na liście rezerwowej  20 lipca 2018 r.

Potwierdzenie, za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji, chęci podjęcia studiów przez osoby przyjęte

do 23 lipca 2018 r.
Ogłoszenie zweryfikowanej listy przyjętych oraz  listy osób przyjętych spośród kandydatów z list rezerwowych
24 lipca 2018 r. 

Rozsyłanie do kandydatów decyzji
o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia

od 24 lipca 2018 r. 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów

do 27 lipca 2018 r.

(do godz. 13.00)

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów
i osób przyjętych na studia

do 3 października 2018 r.

Additional information