Harmonogram - studia stacjonarne I stopnia Wydział Architektury

HARMONOGRAM REKRUTACJI
Studia stacjonarne I stopnia
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Elektroniczna rejestracja kandydatów  4 – 26 czerwca 2018 r. 
Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
(decyduje data dokonania wpłaty lub przelewu)
do 27 czerwca 2018 r. 
Składanie portfolio dla kandydatów na kierunek architektura krajobrazu 18 - 27 czerwca 2018 r.
Egzamin wstępny 28 i 29 czerwca 2018 r.
Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego oraz wyników ocen portfolio 4 lipca 2018 r.
(do godz. 12:00)
Wgląd do prac egzaminacyjnych i proto­kołów egzaminu wstępnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) termin ustala WKR WA
Rozsyłanie decyzji o nieprzyjęciu z powodu niezdanego egzaminu wstępnego od 9 lipca 2018 r.

Składanie w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
- dokumentów - przez kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu z rysunku i/lub oceny portfolio

9-16 lipca 2018 r.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do WKR)

Test kompetencyjny z języka angielskiego dla kandydatów na kierunek architektura prowadzony w języku angielskim

termin ustala WKR WA

Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych

19 lipca 2018 r. (do godz. 12:00)

Potwierdzenie za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji chęci podjęcia studiów przez osoby przyjęte

do 20 lipca 2018 r.  

Ogłoszenie zweryfikowanej listy osób przyjętych

24 lipca 2018 r. (do godz. 12:00)

Składanie deklaracji dotyczącej chęci zmiany formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne przez nieprzyjętych kandydatów

od 19 lipca 2017 r.  (od godz. 12:00)
do 24 lipca 2018 r.  
Rozsyłanie do kandydatów decyzji
o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia
od 26 lipca 2018 r. 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów

do 27 lipca 2018 r. 
(do godz. 12:00) 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia

do 3 października 2018 r.

Additional information