Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości.

Aktualna oferta edukacyjna Politechniki Krakowskiej obejmuje 28 kierunków studiów I i II stopnia, które prowadzone są na 7 wydziałach uczelni. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Harmonogram - studia niestacjonarne I stopnia Wydział Architektury

HARMONOGRAM REKRUTACJI
Studia niestacjonarne I stopnia
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Elektroniczna rejestracja kandydatów  4 – 26 czerwca 2018 r. 
Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
(decyduje data dokonania wpłaty lub przelewu)
do 27 czerwca 2018 r. 
Składanie portfolio dla kandydatów na kierunek architektura krajobrazu 18 - 27 czerwca 2018 r.
Egzamin wstępny 28 i 29 czerwca 2018 r.
Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego oraz wyników ocen portfolio 4 lipca 2018 r.
(do godz. 12:00)
Wgląd do prac egzaminacyjnych i proto­kołów egzaminu wstępnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) Termin ustala WKR WA.
Rozsyłanie decyzji o nieprzyjęciu z powodu niezdanego egzaminu wstępnego od 9 lipca 2018 r.

Składanie w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
- dokumentów - przez kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu z rysunku i/lub oceny portfolio

9-16 lipca 2018.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do WKR)

Składanie przez osoby nieprzyjęte na studia stacjonarne deklaracji dotyczącej chęci zmiany formy studiów na niestacjonarne 

od 23 lipca 2018 r. do 24 lipca 2018 r.

Ogłoszenie list osób przyjętych

25 lipca 2018 r. (do godz. 12:00)

Potwierdzenie za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji chęci podjęcia studiów przez osoby przyjęte

do 25 lipca 2018 r.  
Rozsyłanie do kandydatów decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia od 26 lipca 2018 r. 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów

do 27 lipca 2018 r. 
(do godz. 12:00) 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia

do 3 października 2018 r.

Additional information