Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości.

Aktualna oferta edukacyjna Politechniki Krakowskiej obejmuje 28 kierunków studiów I i II stopnia, które prowadzone są na 7 wydziałach uczelni. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Harmonogram - studia stacjonarne I stopnia wszystkie kierunki z wyjątkiem: architektury, architektury krajobrazu, inżynierii wzornictwa przemysłowego

HARMONOGRAM REKRUTACJI
Studia stacjonarne I stopnia
wszystkie wydziały
z wyjątkiem Wydziału Architektury
i kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów

4 czerwca – 9 lipca 2018 r.
Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia do 9 lipca 2018 r.
(decyduje data dokonania wpłaty lub przelewu) 
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia i osób umieszczonych na listach rezerwowych 11 lipca 2018 r. 
Rozsyłanie decyzji
o nieprzyjęciu na studia
od 11 lipca 2018 r.
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia * 12  17 lipca 2018 r.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do WKR)
Ogłoszenie list osób przyjętych oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych 19 lipca 2018 r.

Rozsyłanie do kandydatów decyzji
o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia 

od 20 lipca 2018 r.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia z list rezerwowych

            20  24 lipca 2018 r.
    (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do WKR)

Ogłoszenie list osób przyjętych spośród kandydatów z list rezerwowych 26 lipca 2018 r.

Rozsyłanie do kandydatów decyzji
o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia

od 26 lipca 2018 r.

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów

27 lipca 2018 r.
(do godz. 12:00) 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia

do 3 października 2018 r.

*UWAGA!
Osoby, które w 2018 r. zdawały egzamin dojrzałości poza granicami kraju i nie posiadają w momencie składania dokumentów świadectwa dojrzałości, mogą złożyć brakujący dokument w terminie do 24 września br.
Kandydaci nieposiadający w momencie składania dokumentów świadectwa dojrzałości, powinni przedłożyć dokument potwierdzający uzyskany wynik z egzaminu dojrzałości. Dokument, wraz ze skalą ocen powinien zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Powyższy wyjątek nie dotyczy rekrutacji dodatkowej, przeprowadzanej we wrześniu br.

Additional information