Harmonogram - studia niestacjonarne I stopnia z wyjątkiem Wydziału Architektury i Wydziału Mechanicznego

HARMONOGRAM REKRUTACJI
Studia niestacjonarne I stopnia
wszystkie wydziały
z wyjątkiem Wydziału Architektury i Wydziału Mechanicznego

Elektroniczna rejestracja kandydatów

4 czerwca – 12 lipca 2018 r.
Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia do 12 lipca 2018 r.
(decyduje data dokonania wpłaty lub przelewu) 
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia i osób umieszczonych na listach rezerwowych 16 lipca 2018 r. 
(do godz. 10:00) 
Rozsyłanie decyzji o nieprzyjęciu na studia od 16 lipca 2018 r.
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia * od 16 lipca od godz. 12:00 do 19 lipca 2018 r.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do WKR)
Ogłoszenie list przyjętych oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych 20 lipca 2018 r.
 (do godz. 14:00)

Rozsyłanie do kandydatów decyzji
o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia

od 20 lipca 2018 r.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia z list rezerwowych

23  25 lipca 2018 r.

(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do WKR)

Ogłoszenie list osób przyjętych spośród kandydatów z list rezerwowych 26 lipca 2018 r.

Rozsyłanie do kandydatów decyzji
o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia 

od 26 lipca 2018 r.

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów

27 lipca 2018 r.
(do godz. 13:00) 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia

do 3 października 2018 r.

*UWAGA! 
Osoby, które w 2018 r. zdawały egzamin dojrzałości poza granicami kraju i nie posiadają w momencie składania dokumentów świadectwa dojrzałości, mogą złożyć brakujący dokument w terminie do 24 września br
Kandydaci nieposiadający w momencie składania dokumentów świadectwa dojrzałości, powinni przedłożyć dokument potwierdzający uzyskany wynik z egzaminu dojrzałości. Dokument, wraz ze skalą ocen powinien zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Powyższy wyjątek nie dotyczy rekrutacji dodatkowej, przeprowadzanej we wrześniu br.

Additional information