Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości.

Aktualna oferta edukacyjna Politechniki Krakowskiej obejmuje 28 kierunków studiów I i II stopnia, które prowadzone są na 7 wydziałach uczelni. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Harmonogram - studia stacjonarne II stopnia na WIiTCh

HARMONOGRAM REKRUTACJI
studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ 
semestr zimowy

Elektroniczna rejestracja Kandydatów 4 czerwca - 11 września 2018 r.
Składanie dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

3 - 12 września 2018 r.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do WKR

Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

do 11 września 2017 r.
(decyduje data dokonania wpłaty lub przelewu)

Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, w tym testu sprawdzającego efekty kształcenia studiów I stopnia

13 - 17 września 2018 r.*

Ogłoszenie list osób przyjętych oraz ewentualnie list rezerwowych.

19 września 2018 r.

Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia

od 19 września 2018 r.

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych warunkowo do przyjęcia (dotyczy osób, które złożyły zaświadczenie dotyczące planowanego przystąpienia do egzaminu dyplomowego w terminie od 13 do 25 września 2018 r.)

Do osób zakwalifikowanych warunkowo do przyjęcia nie wysyła się pisemnej decyzji o przyjęciu.

19 września 2018 r.

Uzupełnienie przez osoby warunkowo zakwalifikowane do przyjęcia zaświadczenia o ukończeniu studiów i uzyskanym tytule zawodowym

do 25 września 2018 r.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do WKR

Ogłoszenie list osób przyjętych spośród kandydatów zakwalifikowanych warunkowo do przyjęcia na studia. 

26 września 2018 r.

Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia

od 26 września 2018 r.

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów

do 27 września 2018 r.
(do godz. 13:00) 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia

do 3 października 2018 r.

*    szczegółowe informacje dotyczące dnia, godziny oraz miejsca, w którym odbywać się będą testy, zostaną ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną i zamieszczone w panelu kandydata do 12 września br.

Additional information