Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości.

Aktualna oferta edukacyjna Politechniki Krakowskiej obejmuje 28 kierunków studiów I i II stopnia, które prowadzone są na 7 wydziałach uczelni. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Harmonogram - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na WFMiI

HARMONOGRAM REKRUTACJI
na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI
semestr zimowy

Elektroniczna rejestracja Kandydatów 4 czerwca - 10 lipca 2018 r.
Składanie dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

2 lipca - 11 lipca 2018 r.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do WKR

Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

do 10 lipca 2018 r.
(decyduje data dokonania wpłaty lub przelewu)

Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w tym testu sprawdzającego efekty kształcenia oraz testu kompetencyjnego z języka angieslkiego

12 - 16 lipca 2018 r.

Ogłoszenie list osób przyjętych oraz ewentualnie list rezerwowych

18 lipca 2018 r.

Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia 

od 18 lipca 2018 r. 

Ogłoszenie zweryfikowanych list osób przyjętych oraz list osób przyjętych  z ewentualnych list rezerwowych

20 lipca 2018 r.

Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia 

od 20 lipca 2018 r.
Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów

do 23 lipca 2018 r.

(do godz. 13:00)

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia

do 3 października 2018 r.

*    szczegółowe informacje dotyczące godziny oraz miejsca, w którym odbędzie się test kwalifikacyjny z języka angielskiego, zostaną ustalone przez WKR i zamieszczone w panelu kandydata do 11 lipca br.

Additional information