Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości.

Aktualna oferta edukacyjna Politechniki Krakowskiej obejmuje 28 kierunków studiów I i II stopnia, które prowadzone są na 7 wydziałach uczelni. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Harmonogram - studia niestacjonarne II stopnia na WM

HARMONOGRAM REKRUTACJI
studia niestacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ MECHANICZNY
semestr zimowy

Elektroniczna rejestracja Kandydatów 4 czerwca - 10 września 2018 r.
Składanie dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

3 - 11 września 2018 r.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do WKR) 

Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

do 10 września 2018 r.
(decyduje data dokonania wpłaty lub przelewu)

Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

12 - 13 września 2018 r.*

Ogłoszenie list osób przyjętych oraz ewentualnie list rezerwowych.

14 września 2018 r.

Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia

od 14 września 2018 r.

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych warunkowo do przyjęcia (dotyczy osób, które złożyły zaświadczenie dotyczące planowanego przystąpienia do egzaminu dyplomowego w terminie od 12 do 21 września 2018 r.) Do osób zakwalifikowanych warunkowo do przyjęcia nie wysyła się pisemnej decyzji o przyjęciu

14 września 2018 r.

Uzupełnienie przez osoby warunkowo zakwalifikowane do przyjęcia zaświadczenia o ukończeniu studiów i uzyskanym tytule zawodowym

do 21 września 2018 r.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do WKR) 

Ogłoszenie list osób przyjętych spośród kandydatów zakwalifikowanych warunkowo do przyjęcia na studia. 

21 września 2018 r.
(do godz. 14.00)  

Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia

od 21 września 2018 r.

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów

do 27 września 2018 r.
(do godz. 13:00) 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia

do 3 października 2018 r.

Additional information