Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów z "nową maturą"

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów* którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru:

W = P albo 2R

gdzie:

P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych w tabeli przedmiotów:

* z wyjątkiem kandydatów na kierunki: architekturaarchitektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
 • Fizyka techniczna
 • Nanotechnologie i nanomateriały

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

albo informatyka

 • Informatyka

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

 • Matematyka

 

matematyka

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Elektrotechnika
 • Informatyka

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

 • Energetyka

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

albo chemia

Wydział Inżynierii Lądowej
 • Budownictwo (w języku polskim)
 • Transport

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

 • Budownictwo (w języku angielskim)

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

udokumentowana znajomość języka angielskiego*

 • Gospodarka przestrzenna

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

albo biologia

albo geografia

Wydział Inżynierii Środowiska
 • Budownictwo

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

 • Inżynieria środowiska

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

albo biologia

albo geografia

 • Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

albo biologia

albo geografia

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Biotechnologia
 • Chemia budowlana
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Technologia chemiczna

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

albo biologia

 • Nanotechnologie i nanomateriały

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

albo informatyka

Wydział Mechaniczny
 • Automatyka i robotyka
 • Informatyka stosowana

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

 • Energetyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Transport
 • Inżynieria produkcji

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

albo chemia

 • Mechanika i budowa maszyn
  (w języku angielskim)

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

albo chemia

udokumentowana znajomość języka angielskiego**

 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria materiałowa

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

albo chemia

albo biologia

  

 Międzywydziałowa oferta dydaktyczna
 • Gospodarka przestrzenna
  (międzywydziałowy kierunek prowadzony łącznie przez Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Inżynierii Środowiska)

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

albo biologia

albo geografia                                                              

 

** Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim na kierunku budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej) oraz na kierunku mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny, specjalność: zaawansowana mechanika obliczeniowa) wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE lub TOEFL albo równoważnym (na Wydziale Mechanicznym na poziomie nie niższym niż B2) albo świadectwem matury międzynarodowej albo świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Na Wydziale Mechanicznym znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego przeprowadzanego na tymże wydziale w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego (Wydział Mechaniczny), którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru:

W = E + (P albo 2R)

gdzie:

E oznacza liczbę punktów uzyskanych w pierwszym etapie kwalifikacji

i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych w tabeli przedmiotów:

Wydział Mechaniczny
 • Inżynieria wzornictwa przemysłowego 

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka                                                          

Additional information