Automatyka i robotyka

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: niestacjonarne II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba miejsc: 35 (2*)
Opłata semestralna 2950 zł
Specjalność:
  • automatyzacja systemów wytwarzania
  • mechatronika
  • sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń
  • technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

* Liczba miejsc, ustalona w ramach ogólnej liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na ww. kierunek w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów automatyka i robotyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera. Ponadto o przyjęcie na kierunek studiów automatyka i robotyka mogą się ubiegać kandydaci wyłącznie po ukończeniu jednego ze wskazanych przez Radę Wydziału Mechanicznego kierunków pokrewnych.

 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów automatyka i robotyka z jednoczesnym przypisaniem do danej specjalności jest:
1. złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, ustalonej według malejącej wartości średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych, pozycji nie niższej niż liczba miejsc uchwalona przez Senat PK dla kierunku studiów automatyka i robotyka.
Minimalna wartość średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych z toku studiów, uprawniająca do przyjęcia na studia, ustalana jest przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Mechanicznego.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. zaświadczenie o średniej arytmetycznej wszystkich ocen semestralnych z toku studiów lub kserokopia suplementu albo indeksu niezbędna do wyliczenie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych,
2. pozostałe dokumenty wskazane w § 16 załącznika nr 1 uchwały Senatu PK.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia ww. kierunku studiów, otrzymują maksymalną wartość wskaźnika rekrutacyjnego odpowiadającą średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen semestralnych z toku studiów równej 5,0.
Minimalna liczba zaliczonych punktów ECTS uprawniająca do przyjęcia na studia drugiego stopnia wynosi 5% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów. W przypadku gdy liczba zaliczonych punktów ECTS znajduje się w przedziale 5% - 20% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów, wskaźnik rekrutacyjny obliczony jest według wzoru:

Sprawdzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcia na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się dokonują komisje weryfikujące efekty uczenia się powołane przez Dziekana Wydziału Mechanicznego dla każdego kierunku studiów.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information