Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości.

Aktualna oferta edukacyjna Politechniki Krakowskiej obejmuje 28 kierunków studiów I i II stopnia, które prowadzone są na 7 wydziałach uczelni. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Inżynieria materiałowa

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba miejsc: 34 (2*)
Specjalność:
  • inżynieria spajania materiałów

  • materiały konstrukcyjne

*Liczba miejsc, ustalona w ramach ogólnej liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na ww. kierunek w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów inżynieria materiałowa mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera. Ponadto o przyjęcie na kierunek studiów inżynieria materiałowa mogą się ubiegać zarówno kandydaci ze wskazanych przez Radę Wydziału Mechanicznego kierunków pokrewnych oraz kandydaci, którzy ukończyli inne niż pokrewne kierunki studiów. Osoby przyjęte na studia, które ukończyły inne niż pokrewne kierunki studiów, są zobowiązane do zaliczenia wszystkich przedmiotów uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria materiałowa. Za przedmioty te student będzie musiał wnieść opłaty zgodnie ze stawkami obowiązującymi na Wydziale Mechanicznym. Przedmioty te muszą być zaliczone do końca 3 semestru studiów.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek inżynieria materiałowa z jednoczesnym przypisaniem do danej specjalności jest:
1. złożeniu kompletu wymaganych dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, ustalonej według malejącej wartości średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych, pozycji nie niższej niż liczba miejsc uchwalona przez Senat PK dla kierunku studiów inżynieria materiałowa. Minimalna wartość średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych z toku studiów, uprawniająca do przyjęcia na studia, ustalana jest przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Mechanicznego.

 WYMAGANE DOKUMENTY

1. zaświadczenie o średniej arytmetycznej wszystkich ocen semestralnych z toku studiów lub kserokopia suplementu albo indeksu niezbędna do wyliczenie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych,
2. pozostałe dokumenty wskazane w § 16 uchwały Senatu PK.

Studia stacjonarne na kierunku inżynieria materiałowa rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19.

Additional information