Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości.

Aktualna oferta edukacyjna Politechniki Krakowskiej obejmuje 28 kierunków studiów I i II stopnia, które prowadzone są na 7 wydziałach uczelni. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Inżynieria produkcji

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba miejsc: 68
Specjalność: bez specjalności

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów inżynieria produkcji mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.
Ponadto o przyjęcie na kierunek studiów inżynieria produkcji mogą się ubiegać kandydaci wyłącznie po ukończeniu jednego ze wskazanych przez Radę Wydziału Mechanicznego kierunków pokrewnych.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek inżynieria produkcji jest:
1. złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, ustalonej według malejącej wartości średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych, pozycji nie niższej niż liczba miejsc uchwalona przez Senat PK dla kierunku studiów inżynieria produkcji.
Minimalna wartość średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych z toku studiów, uprawniająca do przyjęcia na studia, ustalana jest przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Mechanicznego.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. zaświadczenie o średniej arytmetycznej wszystkich ocen semestralnych z toku studiów lub kserokopia suplementu albo indeksu niezbędna do wyliczenie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych,
2. pozostałe dokumenty wskazane w § 16 załącznika nr 1 uchwały Senatu PK.

Studia stacjonarne na kierunku inżynieria produkcji rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19.

Additional information