Elektrotechnika

Wydział:

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Forma studiów: niestacjonarne II stopnia
Czas trwania: 2 lata
Liczba miejsc: 72 (1*)
Opłata semestralna 2200 zł
Specjalność:
  • elektroenergetyka
  • elektryczne urządzenia sterowania
  • informatyczne systemy automatyki
  • monitoring i diagnostyka układów elektrycznych
  • współczesne systemy trakcji elektrycznej

* Liczba miejsc, ustalona w ramach ogólnej liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na ww. kierunek w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów elektrotechnika mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

 Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów elektrotechnika jest:

1. złożenie kompletu dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego, ustalanego na podstawie wyniku testu sprawdzającego efekty kształcenia lub na podstawie średniej z przebiegu studiów – w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na kierunku zgodnym z wybranym w rekrutacji, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów elektrotechnika.

 Kandydat, który ukończył studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na kierunku zgodnym z wybranym w rekrutacji, może złożyć podanie zwalniające go z testu sprawdzającego efekty kształcenia. Wskaźnik rekrutacyjny jest wówczas ustalony na podstawie średniej z przebiegu studiów, z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku, według powszechnie przyjętych zasad.

Test sprawdzający efekty kształcenia
1. Test sprawdzający efekty kształcenia jest testem jednokrotnego wyboru i ma formę pisemną. Składa się on z pięćdziesięciu pytań. Wskaźnik rekrutacyjny R dla kandydata, który odpowie poprawnie na n pytań wynosi:

R = n/10

2. Test sprawdzający efekty kształcenia musi być wykonany samodzielnie. Należy podporządkowywać się uwagom członków WKR WIEiK, pod rygorem zaliczenia testu z zerowym wskaźnikiem rekrutacyjnym.

3. Pytania testowe generowane są na podstawie zestawu zagadnień, tworzonego na podstawie treści kształcenia z wybranych przedmiotów nauczania, prowadzonych na WIEiK na studiach I stopnia na kierunku elektrotechnika.
4. Zestaw zagadnień oraz szczegółowy regulamin organizacyjny przeprowadzania testu będą podane do wiadomości publicznej co najmniej na trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. poświadczona za zgodność z oryginałem przez WKR kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2. pozostałe dokumenty wskazane w § 16 załącznika nr 1 uchwały Senatu PK.

Kandydaci biegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia ww. kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information