Transport - WIL

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej

Forma studiów: niestacjonarne II stopnia
Czas trwania: 2 lata
Liczba miejsc:   36 (2*)
Opłata semestralna 2300 zł
Specjalność:
  • spedycja
  • systemy transportowe i logistyczne
  • transport miejski

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów transport mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera. Kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunku technicznym innym niż transport obowiązuje uzyskanie pozytywnego wyniku testu sprawdzającego efekty kształcenia organizowanego przez Wydział Inżynierii Lądowej.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek transport jest:
1. złożenie dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z toku studiów albo oceny z testu sprawdzającego efekty kształcenia, pozycji nie niższej niż liczba miejsc uchwalona przez Senat PK dla kierunku studiów transport.
Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się lista rankingowa tworzona jest na podstawie potwierdzonej liczby punktów ECTS.

Zagadnienia ułatwiające przygotowanie do testu sprawdzającego efekty kształcenia:
• Definicja i klasyfikacje systemów transportowych
• Logistyka i jej rola w transporcie
• Informatyczna obsługa zleceń logistycznych
• Fundamentalny diagram inżynierii ruchu
  - systemy detekcji i zbierania danych ruchowych
  - strumienie ruchu, sieci transportowe a infrastruktura transportu
• Sformułowanie typowych problemów sterowania w transporcie
• Struktury organizacyjne zarządzania elementami systemu transportowego
• Proces przewozowy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym
• Charakterystyka infrastruktury transportowej
• Charakterystyka środków transportu
• Parametry przewozowe – popyt na usługi przewozowe
• Podaż usług przewozowych: struktura i czynniki, wpływające na wielkość i strukturę podaży
• Koszty wewnętrzne i zewnętrzne transportu
• Marketing a logistyka w przedsiębiorstwie transportowym
• Analiza efektywności inwestycji transportowych
• Podstawowe akty prawne w transporcie

Sposób oceny testu sprawdzającego efekty kształcenia
1. Test dotyczy tych spośród kandydatów na studia II-go stopnia prowadzone przez WIL PK na kierunku transport, którzy studia I-go stopnia ukończyli na kierunku innym niż transport.
2. Test jest testem wielokrotnego wyboru, w którym:
a) należy ustosunkować się do każdej odpowiedzi i zaznaczyć, czy jest ona prawdziwa czy fałszywa,
b) w każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest prawdziwa,
c) w każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest fałszywa.
3. Każda odpowiedź jest punktowana w następujący sposób:
a) właściwe zaznaczenie odpowiedzi, to znaczy gdy odpowiedź prawdziwa jest zaznaczona jako prawdziwa albo gdy odpowiedź fałszywa jest zaznaczona jako fałszywa, punktowane jest jako +1 punkt,
b) każda pomyłka w zaznaczeniu odpowiedzi punktowana jest jako -1 punkt,
c) brak zaznaczonej odpowiedzi oznacza przyznanie 0 punktów.
4. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia, równa liczbie odpowiedzi do których powinien ustosunkować się kandydat, wynosi 78.
5. Do zaliczenia testu potrzebne jest zdobycie co najmniej +26 punktów, stanowiących sumę punktów dodatnich i punktów ujemnych uzyskanych przez kandydata ze wszystkich ocenionych przez niego odpowiedzi, co stanowi 33,3% punktów możliwych do zdobycia.
6. Kandydaci, którzy zaliczą test zostają zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego, przy czym sumaryczna liczba punktów uzyskana przez każdego z nich po rozwiązaniu testu, oznaczona przez , zostaje przeliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na wartość według wzoru:

X=3,00 + N-26
                   14

Wartość tę uznaje się za zastępczą średnią uzyskaną przez kandydata z toku studiów I-go stopnia i lokalizuje w rankingu średnich uzyskanych przez innych kandydatów na studiach I-go stopnia odbywanych na kierunku transport. Średnia ustalona w sposób opisany powyżej zastępuje dla kandydatów piszących test średnią uzyskaną przez nich z toku studiów prowadzonych na kierunku innym niż transport. Sposób liczenia tej średniej oznacza, że każda ocena z testu uzyskana na poziomie co najmniej +54 punkty jest równoważna ocenie bardzo dobrej (5,0).

7. Po umiejscowieniu zastępczej średniej uzyskanej przez kandydata piszącego test w rankingu średnich uzyskanych z toku studiów przez pozostałych kandydatów kandydat ten podlega dalszej procedurze rekrutacyjnej na zwykłych warunkach.

 WYMAGANE DOKUMENTY

1. poświadczona przez WKR za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. poświadczona przez WKR za zgodność z oryginałem kserokopia suplementu do dyplomu,
3. jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych niezbędnych do obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:


 

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.
4. pozostałe dokumenty wskazane w § 16 załącznika nr 1 uchwały Senatu PK.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzenia efektów uczenia się uzyskali 20% lub więcej punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów, otrzymują maksymalny wskaźnik rekrutacyjny odpowiadający średniej 5,0 z toku studiów.
Minimalna liczba zaliczonych punktów ECTS uprawniająca do przyjęcia na studia wynosi 5% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów.
W przypadku gdy liczba zaliczonych punktów ECTS znajduje się w przedziale 5% - 20% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów, wskaźnik rekrutacyjny obliczony jest według wzoru:

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information