Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości.

Aktualna oferta edukacyjna Politechniki Krakowskiej obejmuje 28 kierunków studiów I i II stopnia, które prowadzone są na 7 wydziałach uczelni. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Transport - WIL

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba miejsc:  72
Specjalność:
  • inteligentne zintegrowane systemy transportowe i logistyczne
  • spedycja
  • transport kolejowy
  • transport lotniczy
  • transport miejski

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów transport mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera. Kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunku technicznym innym niż transport obowiązuje uzyskanie pozytywnego wyniku testu sprawdzającego efekty kształcenia organizowanego przez Wydział Inżynierii Lądowej.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek transport jest:
1. złożenie dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z toku studiów albo oceny z testu sprawdzającego efekty kształcenia, pozycji nie niższej niż liczba miejsc uchwalona przez Senat PK dla kierunku studiów transport.

Zagadnienia ułatwiające przygotowanie do testu sprawdzającego efekty kształcenia:
• Definicja i klasyfikacje systemów transportowych
• Logistyka i jej rola w transporcie
• Informatyczna obsługa zleceń logistycznych
• Fundamentalny diagram inżynierii ruchu
  - systemy detekcji i zbierania danych ruchowych
  - strumienie ruchu, sieci transportowe a infrastruktura transportu
• Sformułowanie typowych problemów sterowania w transporcie
• Struktury organizacyjne zarządzania elementami systemu transportowego
• Proces przewozowy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym
• Charakterystyka infrastruktury transportowej
• Charakterystyka środków transportu
• Parametry przewozowe – popyt na usługi przewozowe
• Podaż usług przewozowych: struktura i czynniki, wpływające na wielkość i strukturę podaży
• Koszty wewnętrzne i zewnętrzne transportu
• Marketing a logistyka w przedsiębiorstwie transportowym
• Analiza efektywności inwestycji transportowych
• Podstawowe akty prawne w transporcie

Sposób oceny testu sprawdzającego efekty kształcenia
1. Test dotyczy tych spośród kandydatów na studia II-go stopnia prowadzone przez WIL PK na kierunku transport, którzy studia I-go stopnia ukończyli na kierunku innym niż transport.
2. Test jest testem wielokrotnego wyboru, w którym:
a) należy ustosunkować się do każdej odpowiedzi i zaznaczyć, czy jest ona prawdziwa czy fałszywa,
b) w każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest prawdziwa,
c) w każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest fałszywa.
3. Każda odpowiedź jest punktowana w następujący sposób:
a) właściwe zaznaczenie odpowiedzi, to znaczy gdy odpowiedź prawdziwa jest zaznaczona jako prawdziwa albo gdy odpowiedź fałszywa jest zaznaczona jako fałszywa, punktowane jest jako +1 punkt,
b) każda pomyłka w zaznaczeniu odpowiedzi punktowana jest jako -1 punkt,
c) brak zaznaczonej odpowiedzi oznacza przyznanie 0 punktów.
4. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia, równa liczbie odpowiedzi do których powinien ustosunkować się kandydat, wynosi 78.
5. Do zaliczenia testu potrzebne jest zdobycie co najmniej +26 punktów, stanowiących sumę punktów dodatnich i punktów ujemnych uzyskanych przez kandydata ze wszystkich ocenionych przez niego odpowiedzi, co stanowi 33,3% punktów możliwych do zdobycia.
6. Kandydaci, którzy zaliczą test zostają zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego, przy czym sumaryczna liczba punktów uzyskana przez każdego z nich po rozwiązaniu testu, oznaczona przez N, zostaje przeliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na wartość x według wzoru:

X=3,00 + N-26
                   14

Wartość tę uznaje się za zastępczą średnią uzyskaną przez kandydata z toku studiów I-go stopnia i lokalizuje w rankingu średnich uzyskanych przez innych kandydatów na studiach I-go stopnia odbywanych na kierunku transport. Średnia ustalona w sposób opisany powyżej zastępuje dla kandydatów piszących test średnią uzyskaną przez nich z toku studiów prowadzonych na kierunku innym niż transport. Sposób liczenia tej średniej oznacza, że każda ocena z testu uzyskana na poziomie co najmniej +54 punkty jest równoważna ocenie bardzo dobrej (5,0).

7. Po umiejscowieniu zastępczej średniej uzyskanej przez kandydata piszącego test w rankingu średnich uzyskanych z toku studiów przez pozostałych kandydatów kandydat ten podlega dalszej procedurze rekrutacyjnej na zwykłych warunkach.

 WYMAGANE DOKUMENTY

1. poświadczona przez WKR za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. poświadczona przez WKR za zgodność z oryginałem kserokopia suplementu do dyplomu,
3. jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych niezbędnych do obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:


 

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.
4. pozostałe dokumenty wskazane w § 16 załącznika nr 1 uchwały Senatu PK.

Podział na specjalności na studiach stacjonarnych prowadzonych na kierunku transport nastąpi po ustaleniu listy osób przyjętych na podstawie:

1. preferencji kandydata zadeklarowanych w elektronicznym systemie obsługi dydaktyki Wydziału Inżynierii Lądowej,
2. miejsca na liście rankingowej,
3. bieżących możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Wydziału Inżynierii Lądowej,
4. zarządzenia Rektora Politechniki Krakowskiej w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na PK.

Studia stacjonarne na kierunku transport rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19.

Additional information