Budownictwo - WIL

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej

Forma studiów: niestacjonarne II stopnia
Czas trwania: 2 lata
Liczba miejsc:   216 (2*)
Opłata semestralna 2300 zł
Specjalność:
  • budowlane obiekty inteligentne
  • drogi kolejowe
  • drogi, ulice i autostrady
  • mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • mosty i budowle podziemne
  • technologia i organizacja budownictwa
  • zarządzanie i marketing w budownictwie
  • zastosowanie informatyki w budownictwie

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów budownictwo mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera uzyskany na kierunku budownictwo.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek budownictwo jest:
1. złożenie dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z toku studiów, pozycji nie niższej niż liczba miejsc uchwalona przez Senat PK dla kierunku studiów budownictwo.
Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się lista rankingowa tworzona jest na podstawie potwierdzonej liczby punktów ECTS.

 WYMAGANE DOKUMENTY 

1. poświadczona przez WKR za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. poświadczona przez WKR za zgodność z oryginałem kserokopia suplementu do dyplomu,
3. jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych niezbędnych do obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:


 

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.
4. dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego
Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku budownictwo (w języku angielskim) wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE albo TOEFL albo równoważnego, świadectwem matury międzynarodowej albo świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym.
Absolwenci studiów z wykładowym językiem angielskim są zwolnieni z przedłożenia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego.
5. pozostałe dokumenty wskazane w § 16 załącznika nr 1 uchwały Senatu PK.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzenia efektów uczenia się uzyskali 20% lub więcej punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów, otrzymują maksymalny wskaźnik rekrutacyjny odpowiadający średniej 5,0 z toku studiów.
Minimalna liczba zaliczonych punktów ECTS uprawniająca do przyjęcia na studia wynosi 5% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów.
W przypadku gdy liczba zaliczonych punktów ECTS znajduje się w przedziale 5% - 20% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów, wskaźnik rekrutacyjny obliczony jest według wzoru:

 z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information