Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości.

Aktualna oferta edukacyjna Politechniki Krakowskiej obejmuje 28 kierunków studiów I i II stopnia, które prowadzone są na 7 wydziałach uczelni. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Budownictwo - WIL

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania: 1,5-roczne
Liczba miejsc:   360
Specjalność:
 • budowlane obiekty inteligentne
 • budowle - informacja i modelowanie (BIM)
 • budowle i środowisko
 • drogi kolejowe
 • drogi, ulice i autostrady
 • infrastruktura transportu lotniczego
 • inżynieria wodna i komunalna
 • mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • mosty i budowle podziemne
 • technologia i organizacja budownictwa
 • zarządzanie i marketing w budownictwie

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów budownictwo mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera uzyskany na kierunku budownictwo.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek budownictwo jest:
1. złożenie dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z toku studiów, pozycji nie niższej niż liczba miejsc uchwalona przez Senat PK dla kierunku studiów budownictwo.

 WYMAGANE DOKUMENTY 

1. poświadczona przez WKR za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. poświadczona przez WKR za zgodność z oryginałem kserokopia suplementu do dyplomu,
3. jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych niezbędnych do obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:


 

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.
4. pozostałe dokumenty wskazane w § 16 załącznika nr 1 uchwały Senatu PK.

Podział na specjalności na studiach stacjonarnych prowadzonych na kierunku budownictwo nastąpi po ustaleniu listy osób przyjętych na podstawie:

1. preferencji kandydata zadeklarowanych w elektronicznym systemie obsługi dydaktyki Wydziału Inżynierii Lądowej,
2. miejsca na liście rankingowej,
3. bieżących możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Wydziału Inżynierii Lądowej,
4. zarządzenia Rektora Politechniki Krakowskiej w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na PK.

Studia stacjonarne na kierunku budownictwo rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19.

Additional information