Informatyka

Wydział:

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Forma studiów: niestacjonarne II stopnia
Czas trwania:

2 lata 

Liczba miejsc: 72
Opłata semestralna  2700 zł
Specjalność:
  • grafika komputerowa i multimedia
  • informatyka stosowana
  • teleinformatyka

 UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na 4-semestralne studia na kierunku informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata.
W przypadku absolwentów innych kierunków niż informatyka, informatyka stosowana, informatyka przemysłowa lub inżynieria internetu Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ocenia zakres zrealizowanych przez kandydata treści programowych (60% liczby godzin przedmiotów kierunkowych) pozwalających na uzyskanie efektów kształcenia właściwych dla studiów inżynierskich I stopnia kierunku informatyka realizowanych na WFMiI.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na 4-semestralne studia na kierunku informatyka jest:
1. złożenie dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, obliczonej zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów informatyka.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów
2. kserokopia suplementu do dyplomu,
3. wystawione przez dziekanat ukończonego wydziału zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w okresie studiów I stopnia, obliczonej zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała dyplom, o ile taka informacja nie jest podana w jednym z dokumentów wymienionych w pkt 1 i pkt 2,
4. pozostałe dokumenty wskazane w § 16 załącznika nr 1 uchwały Senatu PK.

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunek informatyka prowadzona jest na kierunek studiów. Decyzja o uruchomieniu na studiach II stopnia poszczególnych specjalności oraz podział studentów na specjalności następuje niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, nie później jednak, niż przed rozpoczęciem pierwszego semestru nauki. Przypisanie studenta do specjalności realizowane będzie z uwzględnieniem preferencji studenta wskazanych na etapie rejestracji w procesie rekrutacji. Zasady podziału na specjalności określa Uchwała RW WFMiI nr. 81 z dnia 21 września 2016 roku.

 

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information