ODWOŁANIA

Kandydatowi na studia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie można wnosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnej decyzji. Zgodnie z art. 169 ust. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkol­nictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

WZÓR ODWOŁANIA

Odwołanie należy złożyć w siedzibie właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Wszystkie osoby, które złożą pisemne od­wo­ła­nie, otrzymają na podany w odwołaniu adres pisemną decyzję bądź pisemne postanowienie.

.

Additional information