Inżynieria biomedyczna

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc: 60
Specjalność:
  • biomechanika urazów
  • inżynieria kliniczna

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. Po sporządzeniu listy rankingowej komisja ustala minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydatów na studia. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia kierunku inżynieria biomedyczna ma wiedzę z matematyki, statystyki i rachunku prawdopodobieństwa niezbędną do rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu mechaniki i biomechaniki, a także z fizyki, w dziedzinach związanych z inżynierią biomedyczną, oraz z chemii nieorganicznej, organicznej i biochemii, na poziomie umożliwiającym zrozumienie reakcji chemicznych wykorzystywanych w przemyśle, jak i zachodzących w organizmach żywych. Oprócz tego dysponuje wiedzą z zakresu elektroniki i elektrotechniki, w zakresie inżynierskim związanym z aparaturą medyczną, oraz systemami diagnostycznymi, a także wiedzą z podstaw anatomii, fizjologii, ortopedii i protetyki w zakresie niezbędnym do projektowania, eksploatacji oraz konserwacji i walidacji urządzeń biotechnicznych. Ma również wiedzę z mechatroniki, metrologii oraz automatyki i robotyki w stopniu niezbędnym do rozwiązywania zagadnień inżynierskich z zakresu miernictwa medycznego, sterowania i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Ma wiedzę na temat metod obliczeniowych i systemów pomiarowych, związanych z metrologią biomedyczną, biomechaniką, systemami diagnostycznymi i metodami doświadczalnymi w medycynie, oraz w zakresie inżynierii produkcji w zakresie technologii biomateriałów i implantów. Zna teorię działania urządzeń zabiegowych i diagnostycznych oraz aparatury medycznej i analitycznej. Zna techniki obrazowania medycznego oparte o znajomość fizyki medycznej i podstawy diagnostyki obrazowej. Potrafi określić parametry i cechy pożądane urządzenia biotechnicznego, zaprojektować, zgodnie ze specyfikacją, układ z zakresu bioinżynierii mechanicznej z zastosowaniem projektowania wspomaganego komputerowo, zaprojektować prosty układ elektroniczny, napisać prostą aplikację programową oraz zaplanować i nadzorować zadania obsługowe dla zapewnienia niezawodnej eksploatacji aparatury medycznej i diagnostycznej w zakresie studiowanego kierunku i wybranej specjalności. Potrafi również zaplanować eksperyment diagnostyczny oraz wykonać pomiary i przeprowadzić właściwą analizę statystyczną wyników badań.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do współpracy z lekarzami, pracownikami placówek medycznych w dziedzinie eksploatacji, obsługi, konserwacji, odbioru technicznego, atestacji aparatury i urządzeń medycznych oraz obsługi systemów diagnostycznych czy baz danych. Są poszukiwanymi specjalistami z dziedziny oprogramowania, projektowania, budowy, obsługi i konserwacji sprzętu medycznego w placówkach służby zdrowia, zakładach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego, firmach zaopatrujących w sprzęt medyczny oraz w ośrodkach i instytutach naukowo-badawczych, jak i konsultingowych. Absolwenci mają także możliwość podjęcia studiów II stopnia.

Additional information