Elektrotechnika

Wydział:

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Forma studiów: niestacjonarne I stopnia
Czas trwania: 4 lata
Liczba miejsc: 72
Opłata semestralna: 2150 zł
Specjalność:
  • inżynieria systemów elektrycznych

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. Po sporządzeniu listy rankingowej komisja ustala minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydatów na studia. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia kierunku elektrotechnika ma wiedzę z matematyki obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, a także wiedzę z fizyki, chemii, elektrochemii i materiałoznawstwa w zakresie niezbędnym do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w układach elektrycznych. Zna zasady konstrukcji, kreślenia schematów elektrycznych ideowych i montażowych. Ma wiedzę dotyczącą: elektromechanicznego przetwarzania i przekształcania energii; konstrukcji i właściwości eksploatacyjnych transformatorów i maszyn elektrycznych; metod sterowania analogowego i cyfrowego elektrycznymi układami napędowymi; modelowania układów elektrycznych w automatyce przemysłowej; teorii i analizy obwodów elektrycznych z uwzględnieniem układów nieliniowych i wielofazowych; techniki izolacyjnej i techniki wysokich napięć; techniki mikroprocesorowej, elektroniki i energoelektroniki. Zna zasady projektowania układów przesyłania, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej. Potrafi dokonać analizy przebiegów elektrycznych w dziedzinie czasu i częstotliwości, projektować i konstruować układy do pomiaru wielkości elektrycznych i magnetycznych, zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk eksploatacyjnych oraz ekstrakcję podstawowych parametrów charakteryzujących urządzenia elektryczne i energoelektroniczne. Umie zaprojektować układy elektryczne i energoelektroniczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, jak również wykonać projekt układu zasilania energią elektryczną i układu sterowania, oraz dobrać elementy elektrycznego układu napędowego i zaprogramować jego właściwości ruchowe.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku elektrotechnika są przygotowywani do podjęcia zadań zawodowych inżyniera elektryka, takich jak projektowanie i użytkowanie sieci i urządzeń elektrycznych, maszyn i napędów elektrycznych, eksploatacja urządzeń energoelektronicznych, sterujących i pomiarowych. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.

Additional information