Energetyka - kierunek międzywydziałowy - WIEiK

Wydział:

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc: 72 (1)*
Specjalność:
  • maszyny i urządzenia elektryczne

* na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych na Politechnice Krakowskiej.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. Po sporządzeniu listy rankingowej komisja ustala minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydatów na studia. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku energetyka absolwent ma wiedzę z matematyki obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, a także wiedzę z fizyki, chemii i elektrochemii i materiałoznawstwa w zakresie niezbędnym do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w układach energetycznych. Dysponuje wiedzą dotyczącą: właściwości chemicznych, elektrycznych, magnetycznych i cieplnych materiałów stosowanych w energetyce; metod konstruowania części maszyn i urzą- dzeń; elektromechanicznego przetwarzania i przekształcania energii, konstrukcji i właściwości eksploatacyjnych transformatorów i maszyn elektrycznych; przemian energetycznych oraz wytwarzania energii mechanicznej, elektrycznej i cieplnej; sterowania analogowego i cyfrowego układami napędowymi; teorii i analizy obwodów elektrycznych z uwzględnieniem układów nieliniowych i wielofazowych; odwzorowania obiektów trójwymiarowych oraz kreślenia schematów elektrycznych. Zna podstawowe systemy i elementy instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji, techniki izolacyjnej i techniki wysokich napięć. Zna zasady projektowania stacji i linii systemu elektroenergetycznego oraz układy służące do podłączenia źródeł odnawialnych do systemu elektroenergetycznego. Potrafi zaprojektować układy energetyczne (elektryczne i cieplne) z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, dokonać krytycznej analizy funkcjo- nowania urządzenia energetycznego. Umie sformułować specyfikację elementów wchodzących w skład obiektów przeznaczonych do przesyłu przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej oraz cieplnej, a także wykonać projekt układu zasilania energią elektryczną oraz cieplną i układu sterowania, jak również elektrycz- nego układu napędowego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku energetyka przygotowani są do obsługiwania nowoczesnych informatycznych systemów kontroli złożonych procesów energetycznych i sterowania nimi. Znajdują zatrudnienie przede wszystkim w służbach energetycznych oraz inwestycyjnych przedsiębiorstw wytwarzających, dystrybuujących i wykorzystujących media energetyczne oraz w organach administracji państwowej czy samorządów terytorialnych, związanych z sektorem energetycznym. Są także przy- gotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z projektowaniem komunalnych instalacji cieplnych i elektrycznych, gdyż w czasie studiów zdobywają niezbędne do tego certyfikaty. Absolwenci mają także możliwość podjęcia studiów II stopnia.

Additional information