Informatyka - WIEIK

Wydział:

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc: 108 (1)*
Specjalność: bez specjalności

* na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych na Politechnice Krakowskiej.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. Po sporządzeniu listy rankingowej komisja ustala minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydatów na studia. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia kierunku informatyka zna zasady działania systemów operacyjnych, a także podstawowe funkcje systemu operacyjnego i ich praktyczne realizacje. Ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki i elektroniki, pozwalającą na rozumienie budowy i działania układów cyfrowych oraz problemów energetycznych w układach cyfrowych. Ma podstawową wiedzę o układach liniowych stosowanych w technice komputerowej, a także wiedzę z zakresu analogowej i cyfrowej techniki pomiarowej. Ma wiedzę w zakresie sieci komputerowych, a także budowy systemów mikroprocesorowych wykorzystujących mikrokontrolery, zna budowę i zasady programowania typowych mikroprocesorów i mikrokontrolerów. Zna podstawowe układy i metody pomiarowe oraz podstawy teorii sygnałów. Ma wiedzę w zakresie konstrukcji języków imperatywnych (C/C++, Java), w zakresie pojęcia algorytmu, podstawowych konstrukcji programistycznych, implementacji algorytmów w języku C/C++, podstawowych typów danych oraz wykonywanych na nich operacjach. Zna i rozumie zasady programowania obiektowego. Ma wiedzę w zakresie konstruowania algorytmów z wykorzystaniem podstawowych technik algorytmicznych. Zna typowe algorytmy grafowe, sortowania i wyszukiwania. Ma umiejętność: instalowania prostej sieci z dwoma klientami i pojedynczym serwerem z wykorzystaniem narzędzi typu DHCP; korzystania z kluczy i pakietów kryptograficznych PGP; budowania prostych interakcyjnych aplikacji internetowych działających w oparciu o bazę danych; formułowania zapytań w języku SQL; przygotowywania schematu relacyjnej bazy danych na podstawie modelu encja-związek. Ma podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej — zna metody reprezentacji i percepcji treści multimedialnych, zna metody kodowania i kompresji obrazów oraz filmów, zna podstawowe zagadnienia związane z przetwarzaniem obrazów, oraz zasady i narzędzia do projektowania graficznego interfejsu użytkownika.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w firmach i zespołach programistycznych zajmujących się projektowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów informacyjnych. Wiedzę z zakresu technologii internetowych opanowali w stopniu umożliwiającym projektowanie i zarządzanie sieciowymi systemami informacyjnymi. Absolwenci mają także możliwość podjęcia studiów II stopnia.

Additional information