Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc: 30 (1)*
Specjalność: bez specjalności

* na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych na Politechnice Krakowskiej.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego. Po sporządzeniu listy rankingowej komisja ustala minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydatów na studia. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny z predyspozycji plastycznych i technicznych oraz wyniki z jednego z następujących egzaminów: egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo egzaminu dojrzałości zdawanego za granicą.

Kwalifikacja przebiega w dwóch etapach.

W pierwszym etapie kwalifikacji kandydat przystępuje do wszystkich części egzaminu wstępnego z predyspozycji plastycznych i technicznych według zasad podanych w zakresie wymagań do egzaminu wstępnego na kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego.

Warunkiem przejścia do drugiego etapu kwalifikacji jest uzyskanie przez kandydata min. 40 punktów w etapie pierwszym, przy czym kandydat musi uzyskać minimalnie 20 punktów z każdej części egzaminu.

W drugim etapie rekrutacji mogą uczestniczyć również kandydaci, którzy w danym roku akademickim brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek wzornictwo na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i nie zostali przyjęci na kierunek wzornictwo, mogą ubiegać się o przyjęcie na Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej.
W tym celu są zobowiązani do rejestracji na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w wyznaczonym czasie oraz do przedstawienia potwierdzenia wyniku punktowego uzyskanego z zadania I i II objętego zasadami rekrutacji na ASP, a będącego odpowiednikiem części I i II pierwszego etapu kwalifikacji na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzony na Wydziale Mechanicznym PK. Uzyskany wynik punktowy z każdego z zadań zostanie uwzględniony jako wynik punktowy z każdej części egzaminu wstępnego w kolejnym etapie rekrutacji na Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, po dostosowaniu do wymagań postępowania rekrutacyjnego na Wydziale Mechanicznym PK zgodnie z zależnością:

WIPK = WIASP·50/ WImaxASP

WIIPK = WIIASP·50/ WIImaxASP

gdzie WIPK i WIIPK oznaczają wyniki punktowe odpowiednio z I i II części egzaminu wstępnego na Wydziale Mechanicznym PK, WIASP  i WIIASP oznaczają odpowiednio wyniki uzyskane z zadania I i II uzyskane przez kandydata na ASP, WImaxASP i WIImaxASP oznaczają odpowiednio maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z zadania I i II na ASP.

W drugim etapie kwalifikacji ustala się wskaźnik rekrutacyjny według wzoru:

W = E + (P albo 2R)

gdzie: E oznacza liczbę punktów uzyskanych w pierwszym etapie kwalifikacji, natomiast P i R oznaczają odpowiednio:

 1. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) lub rozszerzonym (R) z: matematyki albo fizyki i astronomii albo fizyki albo informatyki.
 2. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, wskaźnik P ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli:
  ocenapunkty
  6,0 200
  5,0 170
  4,0 140
  3,0 100
  2,0 60
 3. Wskaźnik P dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli:
  ocenapunkty
  5,0 200
  4,0 150
  3,0 100
 4. Wskaźnik P dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej matury z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli:
  ocenaliczba punktów dla kandydatów zdających IB na poziomie
  standard level (SL)
  liczba punktów dla kandydatów zdających IB na poziomie
  higher level (HL) 
   Excellent  100  200
   Very good  85  170
   Good  70  140
   Satisfactory  50  100
   Mediocre  30  60
   Poor  10  20
   Very poor  0  0
 5. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego jest prowadzony we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Celem tego kierunku jest wykształcenie projektantów (designerów) i konstruktorów form przemysłowych m.in. pojazdów, maszyn i urządzeń w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie przemysłu w tym zakresie. Absolwent będzie miał wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na zaprojektowanie produktu zgodnie z zadaną specyfikacją techniczną oraz wymaganiami dotyczącymi ergonomii i estetyki. Uzyska podstawową wiedzę w obszarze nauk technicznych oraz sztuk plastycznych. Ponadto, absolwent zdobędzie szczegółową wiedzę z dziedzin bezpośrednio związanych z opracowaniem produktu, jak metody, techniki i narzędzia projektowania i wytwarzania uwzględniające zachowanie zakładanych walorów wizualnych, funkcjonalnych i rynkowych. W procesie projektowania będą wykorzystywane systemy komputerowego wspomagania, obejmujące m.in. modelowanie 3D, obliczenia, wykonywanie dokumentacji technicznej oraz graficzną prezentację produktu. Absolwent będzie potrafił tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe w zakresie wzornictwa przemysłowego oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia. Będzie umiał posługiwać się warsztatem plastycznym w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby oraz współczesnych mediów. Przygotowanie do realizacji zadań projektanta wzornictwa przemysłowego obejmie pracę w multidyscyplinarnym zespole projektowym. W zakresie samokształcenia absolwent będzie potrafił samodzielnie rozwijać własne umiejętności warsztatowe projektanta oraz zdobywać wiedzę stosownie do specyfiki wykonywanych zadań przy wykorzystaniu źródeł zarówno polskich jak też obcojęzycznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego uzyska kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia w działach projektowych lub biurach projektowych średnich i dużych przedsiębiorstw w branży: motoryzacyjnej, elektrotechnicznej i elektronicznej, mechanicznej oraz pokrewnych. Będzie mógł również pracować w mikro i małych przedsiębiorstwach o profilu projektowym lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Additional information