ARCHITEKTURA w języku angielskim

Wydział:

Wydział Architektury

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba miejsc: 60 (1)*
Specjalność: bez specjalności

* na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych na Politechnice Krakowskiej.

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek architektura (w języku angielskim) mogą ubiegać się absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia i posiadają co najmniej tytuł zawodowy inżyniera architekta uzyskany w zakresie tego kierunku.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku architektura (w języku angielskim) jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej, złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz przedłożenie:

1. kserokopii dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia stwierdzającego ukończenie studiów I stopnia wydanego przez uczelnię, którą kandydat ukończył,
2. zaświadczenia wydanego przez uczelnię, którą kandydat ukończył, ze wskazaniem:

- sumarycznej liczby godzin zrealizowanych przez kandydata według programu studiów
- wykazu przedmiotów projektowych, które kandydat zrealizował według programu studiów zawierającego nazwę przedmiotu, ocenę oraz ilość godzin
- średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich przedmiotów projektowych
- sumarycznej liczby godzin zrealizowanych z przedmiotów projektowych

3. dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego:

Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku architektura w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE, CAE, FCE albo TOEFL, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym.

Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego przeprowadzanego na Politechnice Krakowskiej w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.
4. portfolio (oprawiona broszura formatu A3) zawierającego zmniejszone reprodukcje pracy dyplomowej, po jednym wybranym przez kandydata najlepszym projekcie kursowym z każdego semestru oraz wybranych przez kandydata prac z rysunku odręcznego (minimum 3 prace).

Nie wolno załączać plansz rozkładanych.

Na każdej karcie portfolio zawierającej projekty kursowe, dyplomowe oraz rysunki powinno znajdować się potwierdzenie jednostki dydaktycznej, w której dany projekt został zaliczony. Wszystkie karty portfolio powinny zostać opatrzone pieczęcią i podpisem prowadzącego.

W przypadku, gdy program studiów ukończonej przez kandydata uczelni nie obejmował zajęć z rysunku odręcznego, kandydat zobowiązany jest do załączenia do portfolio stosownego oświadczenia potwierdzającego brak zajęć z rysunku odręcznego.

Oświadczenie powinno zostać potwierdzone przez dziekanat uczelni, którą kandydat ukończył.

Kryterium kwalifikacyjnym jest zbiorcza ocena (Pc) uzyskana jako suma punktów za:

  1. punktację wyników studiów (P1): punkty za ocenę wpisaną do dyplomu przeliczoną według skali jak dla oceny portfolio pomnożone przez współczynnik zwiększający, uzyskany jako stosunek rzeczywistej liczby godzin w programie studiów zrealizowanych przez kandydata w jego uczelni do minimalnej liczby godzin określonej w standardach kształcenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla I stopnia studiów na kierunku architektura,
  2. punktację wyników uzyskanych przez kandydata z przedmiotów projektowych (P2): punkty za średnią ocen z przedmiotów projektowych według skali jak dla oceny portfolio pomnożone przez współczynnik zwiększający, uzyskany jako stosunek rzeczywistej liczby godzin z przedmiotów projektowych w programie studiów zrealizowanych przez kandydata w jego uczelni do minimalnej liczby godzin z tych przedmiotów, określonej w standardach kształcenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla I stopnia studiów na kierunku architektura,
  3. ocenę jakości prac zawartych w portfolio (P3): dokonaną przez odpowiednią Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną powołaną do oceny portfolio, według następujących zasad:

    Portfolio oceniane jest jedną zbiorczą oceną w następującej skali ocen: 5,0; 4,75; 4,5; 4,25; 4,0; 3,75; 3,5; 3,25; 3,0; 2,75; 2,5; 2,25; 2,0.

    Ocenę z portfolio przelicza się na punkty wg poniższej tabeli:

ocenaliczba punktów
5,0 100
4,75 92
4,5 84
4,25 76
4,0 68
3,75 60
3,5 52
3,25 44
3,0 36
2,75 28
2,5 20
2,25 10
2,0 0

Zakres wymagań i sposób oceny portfolio znajduje się w informatorze dla kandydatów na stacjonarne i niesta­cjo­narne stu­dia II stopnia w roku aka­de­mic­kim 2015/2016 na str. 22-24.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego etapu rekrutacji na studia II stopnia (lista rankingowa) jest uzyskanie oceny z portfolio wynoszącej co najmniej 3,0.

Kandydaci przyjmowani są na I rok studiów wg lokaty na liście rankingowej, gdzie:

Pc = P1 + P2 + P3

Lista rankingowa sporządzana jest przez wydziałową komisję rekrutacyjną według liczby uzyskanych punktów — odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kandydaci niezakwalifikowani na studia stacjonarne, po złożeniu odpowiedniej deklaracji mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne.

Studia stacjonarne II stopnia prowadzone na kierunku architektura (w języku angielskim) rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16.

Studia prowadzone na w/w kierunku są studiami odpłatnymi.

Additional information