Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

Gospodarka przestrzenna (WIŚ-WA)

Wydział:

Wydział Inżynierii Środowiska

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba miejsc: 72 (2*)
Specjalność:
 • planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna

* Liczba miejsc, ustalona w ramach ogólnej liczby miejsc, dla osób, które mogą zostać przyjęte na ww. kierunek w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów gospodarka przestrzenna mogą ubiegać się kandydaci posiadający:

 •  tytuł inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta uzyskany na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka lub
 • tytuł inżyniera architekta krajobrazu lub magistra inżyniera architekta krajobrazu uzyskany na kierunku architektura krajobrazu lub
 • tytuł inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku: gospodarka przestrzenna, urbanistyka, budownictwo, transport, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geodezja, górnictwo i geologia lub kartografia.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów gospodarka przestrzenna jest:

 1. złożenie dokumentów,
 2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z toku studiów, pozycji nieprzekraczającej liczby miejsc uchwalonej przez Senat Politechniki Krakowskiej dla kierunku studiów gospodarka przestrzenna.

 WYMAGANE DOKUMENTY

 1. poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
 2. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

   

  gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.
 3. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia ww. kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.
Studia stacjonarne II stopnia prowadzone na kierunku gospodarka przestrzenna (kierunek międzywydziałowy WIŚ-WA) rozpoczynają się w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2016/17.

Additional information