Inżynieria środowiska

Wydział:

Wydział Inżynierii Środowiska

Forma studiów: niestacjonarne I stopnia
Czas trwania: 4 lata
Liczba miejsc: 36 (3*)
Opłata semestralna:  2400 zł
Specjalność:
  • hydrotechnika i geoinżynieria
  • instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
  • inżynieria sanitarna

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się. Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska absolwent ma wiedzę z zakresu wybranych działów matematyki, chemii, fizyki oraz biologii, a także geologii, hydrogeologii, geotechniki i mechaniki gruntów. Zna podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w atmosferze od skali globalnej do lokalnej. Zna zasady prowadzenia pomiarów hydrometrycznych, sporządzania opracowań hydrologicznych i hydrogeologicznych oraz wyznaczania parametrów fizykomechanicznych gruntów, jak również zasady projektowania i wykonawstwa konstrukcji geotechnicznych. Ma wiedzę o procesach związanych z uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków komunalnych oraz przeróbką osadów ściekowych i gospodarką odpadami, a także o budowie i zastosowaniu pomp, wentylatorów i sprężarek oraz rurociągach do przetłaczania cieczy i gazów. Zna zasady konstrukcji i projektowania obiektów ujmowania wody, oczyszczania ścieków, przeróbki osadów ściekowych oraz urządzeń i obiektów sieci i instalacji kanalizacyjnych. Zna procesy technologiczne i rozwiązania techniczne unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych. Potrafi sporządzać i odczytywać dokumentację geodezyjną oraz kartograficzną dla celów inżynierskich, interpretować dane meteorologiczne i analizować parametry jakości powietrza, ocenić warunki geotechniczne posadowienia budowli i zaprojektować proste konstrukcje geotechniczne. Potrafi opracować bilans wodno-gospodarczy. Umie zbadać jakość wody i ścieków. Potrafi określić właściwą technologię uzdatniania wody i oczyszczania ścieków i wykonać projekt wybranych elementów zakładu uzdatniania wody, prostej oczyszczalni ścieków oraz systemów instalacji wewnętrznych w budynkach. Potrafi zaplanować rekultywację składowisk.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w biurach projektów i przedsiębiorstwach wykonawczych związanych z inżynierią środowiska, a także w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Są przygotowani do podjęcia pracy związanej z eksploatacją obiektów i urządzeń infrastruktury komunalnej (w zależności od specjalności mogą to być przedsiębiorstwa wodociągowe lub energetyczne). Studia przygotowują ich również do prowadzenia własnej działalności usługowej. Po zdobyciu wymaganego prawem doświadczenia zawodowego mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej (dotyczy to: instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych) oraz do wykonywania dokumentacji hydrologicznej. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.


PRZEJDŹ DO REJESTRACJIAdditional information