Informatyka - WIEiK

Wydział:

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  72 (1*)
Specjalność: bez specjalności

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się. Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia kierunku informatyka zna zasady działania systemów komputerowych oraz funkcje ich systemów operacyjnych i ich praktyczne realizacje. Ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki i elektroniki, rozumienie budowę i działanie układów i systemów cyfrowych. Ma wiedzę dotyczącą złożoności obliczeniowej problemów i algorytmów, zna struktury danych i metody programowania. Zna budowę i zasady programowania mikroprocesorów i mikrokontrolerów. Ma wiedzę w zakresie konstrukcji języków programowania (m.in. C++, Java, SQL). Zna i rozumie zasady projektowania obiektowego. Ma wiedzę w zakresie konstruowania algorytmów z wykorzystaniem różnych technik obliczeniowych. Zna m.in.  algorytmy grafowe, sortowania i wyszukiwania. Ma umiejętność instalowania sieci komputerowych, konstruowania interakcyjnych aplikacji internetowych działających w oparciu o bazy danych, formułowania zapytań do bazy danych, projektowania schematów relacyjnych baz danych. Ma wiedzę w zakresie grafiki komputerowej — zna metody reprezentacji treści multimedialnych oraz metody kodowania i kompresji obrazów, zna podstawowe zagadnienia związane z przetwarzaniem obrazów, oraz zasady i narzędzia do projektowania graficznego interfejsu użytkownika. Zna i rozumie problemy inżynierii oprogramowania, przetwarzania rozproszonego i równoległego, eksploracji danych oraz wspomagania decyzji i inteligencji obliczeniowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w firmach i zespołach programistycznych zajmujących się projektowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów informatycznych. Wiedzę z zakresu technologii internetowych opanowali w stopniu umożliwiającym projektowanie i zarządzanie sieciowymi systemami informacyjnymi. Absolwenci mają  możliwość podjęcia studiów II stopnia.


PRZEJDŹ DO LOGOWANIA

Additional information