Chemia budowlana

Wydział:

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  40 (1*)
Specjalność:
  • chemia budowlana

wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się. Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia kierunku chemia budowlana ma wiedzę z matematyki, fizyki i chemii, pozwalającą na wykorzystanie metod matematycznych do opisu i zrozumienia zjawisk fizycznych, procesów chemicznych, mechaniki, wytrzymałości materiałów, obliczeń inżynierskich oraz ilościowego opisu procesów technologicznych wytwarzania materiałów budowlanych. Ma wiedzę z elektrotechniki, elektroniki, automatyki, informatyki i wytrzymałości materiałów w zakresie potrzebnym do rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych w technologii chemicznej. Zna zasady działania układów kontrolno-pomiarowych i sterujących. Zna podstawy kinetyki, termodynamiki, wytrzymałości materiałów, inżynierii chemicznej, maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego. Ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym materiałów budowlanych. Potrafi je identyfikować i określać ich właściwości. Zna podstawowe techniki stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w technologii materiałów budowlanych. Poprawnie dobiera materiały stosowane w budowie aparatury chemicznej oraz w budownictwie, zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi. Potrafi pozyskiwać surowce dla przemysłu materiałów budowlanych z produktów naturalnych i odpadowych. Korzysta z oprogramowania CAD wspomagającego realizacje zadań inżynierskich w zakresie technologii chemicznej i budownictwa. Ma wiedzę o kierunkach rozwoju przemysłu materiałów budowlanych, cyklu życia produktów, urządzeń i instalacji przemysłowych. Rozumie społeczne i prawne uwarunkowania działalności inżynierskiej. Ma wiedzę o zagrożeniach związanych z realizacją procesów chemicznych. Zna konwencje międzynarodowe i Dyrektywy UE dotyczące bezpieczeństwa technicznego. Zna zasady REACH oraz ochrony środowiska naturalnego związane z produkcją materiałów budowlanych i z gospodarką odpadami. Potrafi zaproponować modernizacje istniejącego procesu, jak również zaprojektować prosty proces technologiczny wytwarzania materiałów budowlanych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w przemyśle budowlanym i chemicznym oraz wszystkich instytucjach związanych z inżynierią materiałową. Mają umiejętność łatwego przystosowywania się do stale zmieniających się wymagań rynku. Mogą podjąć pracę w biurach projektowych, małych i średnich zakładach produkujących materiały przeznaczone dla budownictwa, oraz w zakładach przetwórstwa i recyklingu tych materiałów. Mogą także podejmować samodzielną działalność gospodarczą. Absolwenci tego kierunku mają także możliwość podjęcia studiów II stopnia.


PRZEJDŹ DO LOGOWANIA

Additional information