Architektura krajobrazu

Wydział:

Wydział Architektury

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  70 (5*)
Specjalność: bez specjalności

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego. Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

Kryterium kwalifikacyjnym jest wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego za granicą albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się (dotyczy wyłącznie kierunku architektura krajobrazu) oraz na kierunek architektura krajobrazu - ocena portfolio.

Portfolio na kierunek architektura krajobrazu powinno składać się z 10 do 15 prac rysunkowych formatu A2 (5 prac) i A3 (od 5 do 10 prac), przedstawiających krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny.
Obowiązkowy zakres tematyczny prac:
• drzewo w stanie bezlistnym;
• drzewo z liśćmi;
• drzewo iglaste i liściaste razem;
• okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym zestawione z grupą krzewów;
• most w krajobrazie;
• uliczka w małym miasteczku z drzewami;
• most w parku nadrzecznym;
• krajobraz blokowiska z roślinnością;
• krajobraz przyszłości;
• krajobraz historyczny.

Wszystkie prace powinny być wykonane odręcznie. Co najmniej połowa prac powinna być wykonana ołówkiem grafitowym na białym kartonie. Technika pozostałych prac jest dowolna.
Portfolio oceniane jest w_skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0
Uzyskane oceny przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

ocenapunkty
6,0 100
5,5 90
5,0 80
4,5 70
4,0 60
3,5 50
3,0 30
2,5 10
2,0 0

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie średniej ocen z portfolio wynoszącej co najmniej 3,0.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura krajobrazu ustala się według wzoru:

 

gdzie Po  oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio, natomiast J, G i M oznaczają odpowiednio:

 1. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”), liczbę równą P albo 2R, gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), geografii (G) i matematyki (M).
 2. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), geografii (G) i matematyki (M)według poniższej tabeli:
  ocenapunkty
  6,0 200
  5,5 185
  5,0 170
  4,5 155
  4,0 140
  3,5 120
  3,0 100
  2,5 80
  2,0 60
 3. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), geografii (G) i matematyki (M) według poniższej tabeli:
  ocenapunkty
  5,0 200
  4,5 175
  4,0 150
  3,5 125
  3,0 100
 4. W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), geografii (G) i matematyki (M) według poniższej tabeli:
  ocenaliczba punktów dla kandydatów zdających IB na poziomie
  standard level (SL)
  liczba punktów dla kandydatów zdających IB na poziomie
  higher level (HL) 
   Excellent  100  200
   Very good  85  170
   Good  70  140
   Satisfactory  50  100
   Mediocre  30  60
   Poor  10  20
   Very poor  0  0
 5. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” przeliczane są w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

W przypadku finalistów i laureatów stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów będących podstawą rekrutacji oraz z zakresu wiedzy i umiejętności budowlanych oraz wiedzy technicznej, wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura krajobrazu ustala się według wzoru:

gdzie Po oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio, natomiast J, G  i M mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia prowadzone na kierunku architektura krajobrazu na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

Procent punktów ECTS zaliczonych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się przez odpowiednią komisję weryfikującą, przypisanych do programu kształcenialiczba punktów
20 i powyżej 200
19 190
18 180
17 170
16 160
15 150
14 140
13 130
12 120
11 110
10 100
9 90
8 80
7 70
6 60
5 50
4 0
3 0
2 0
1 0
0 0

 

Kandydat, który nie zdawał jednego lub dwóch z ww. przedmiotów, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia kierunku architektura dysponuje wiedzą z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli, a także z projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Zna przepisy techniczno-budowlane, metody organizacji i przebieg procesu inwestycyjnego. Studia na tym kierunku pozwalają mu opanować umiejętność gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi — z uwzględnieniem wymagań osób niepełnosprawnych — oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne. Absolwent zna prawo budowlane, ekonomikę, organizację procesu inwestycyjnego i procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia przygotowują do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym z zakresu projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.


PRZEJDŹ DO REJESTRACJI

Additional information