Informatyka

Wydział:

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Forma studiów: niestacjonarne II stopnia
Czas trwania:

2 lata 

Liczba miejsc: 72
Opłata semestralna:  2500 zł
Specjalność:
  • analityka danych
  • grafika komputerowa i multimedia
  • informatyka stosowana
  • teleinformatyka

 UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera uzyskany :

  • na kierunku informatyka lub informatyka stosowana,
  • na innym niż wyżej wymienione  kierunku studiów. 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów informatyka jest:

1. złożenie dokumentów,

2. zajęcie na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie ukończonych studiów I stopnia obliczonej zgodnie z zasadami obowiązującymi w uczelni wydającej dyplom, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów informatyka.

W przypadku absolwentów innych kierunków niż informatyka lub informatyka stosowana Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ocenia zakres zrealizowanych przez kandydata treści programowych (60% liczby godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych) pozwalających na uzyskanie efektów kształcenia właściwych dla studiów I stopnia kierunku informatyka lub informatyka stosowana. 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub tymczasowe zaświadczenie o obronie pracy inżynierskiej lub licencjackiej,

2. kserokopia suplementu do dyplomu, indeksu lub wyciągu z indeksu,

3. pozostałe dokumenty wskazane w § 15 załącznika nr 1.

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunek informatyka prowadzona jest na kierunek studiów.
Decyzja o uruchomieniu poszczególnych specjalności oraz podział studentów na specjalności, nastąpi niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, nie później jednak niż przed rozpoczęciem pierwszego semestru nauki. 

Dla kandydatów z tytułem inżyniera, studia niestacjonarne II stopnia na kierunku informatyka rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18.
Dla kandydatów z tytułem licencjata niestacjonarne II stopnia na kierunku informatyka rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18.

Additional information