Elektrotechnika

Wydział:

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba miejsc: 72 (1*)
Specjalność:
 • elektroenergetyka
 • elektryczne urządzenia sterowania
 • informatyczne systemy automatyki
 • monitoring i diagnostyka układów elektrycznych
 • współczesne systemy trakcji elektrycznej

* Liczba miejsc, ustalona w ramach ogólnej liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na ww. kierunek w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów elektrotechnika mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów elektrotechnika jest:

1. złożenie kompletu dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego, ustalanego na podstawie wyniku egzaminu wstępnego, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów elektrotechnika.

Kandydat, który ukończył studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na kierunku zgodnym z wybranym w rekrutacji, może złożyć podanie zwalniające go z egzaminu wstępnego. Wskaźnik rekrutacyjny jest wówczas ustalony na podstawie średniej z przebiegu studiów, z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku, według powszechnie przyjętych zasad.

Egzamin wstępny:

 1. Egzamin wstępny ma formę testu pisemnego jednokrotnego wyboru, składającego się z pięćdziesięciu pytań. Wskaźnik rekrutacyjny R dla kandydata, który odpowie poprawnie na n pytań wynosi: 

  R = n/10

 2. Praca egzaminacyjna musi być wykonana samodzielnie. Należy podporządkowywać się uwagom członków WKR WIEiK, pod rygorem zaliczenia egzaminu z zerowym wskaźnikiem rekrutacyjnym. 

 3. Pytania testowe generowane są na podstawie zestawu zagadnień egzaminacyjnych, tworzonego na podstawie treści kształcenia z wybranych przedmiotów nauczania, prowadzonych na WIEiK na studiach I stopnia na kierunku elektrotechnika

 4. Zestaw zagadnień egzaminacyjnych oraz szczegółowy regulamin organizacyjny egzaminu będą podane do wiadomości publicznej co najmniej na trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia.  

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Poświadczona za zgodność z oryginałem przez WKR kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;

2. Pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu (§ 15 załącznika nr 1).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku elektrotechnika rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18.

Additional information