Mechanika i budowa maszyn

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: niestacjonarne II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba miejsc: 120 (4*)
Opłata semestralna:

2950 zł

Specjalność:
  • aparatura i instalacje przemysłowe
  • budowa i badania pojazdów samochodowych
  • mechanika konstrukcji i materiałów
  • silniki spalinowe
  • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów mechanika i budowa maszyn mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera lub równoważny (w przypadku absolwentów uczelni zagranicznych).

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek mechanika i budowa maszyn jest:

1. złożenie dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, ustalonej według malejącej wartości wskaźnika rekrutacyjnego R, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK odpowiednio dla kierunku studiów mechanika i budowa maszyn oraz mechanika i budowa maszyn.

Minimalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego R uprawniającego do umieszczenia na liście rankingowej ustalana jest przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Mechanicznego.
Wartość wskaźnika rekrutacyjnego R jest ustalana na podstawie wyników testu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje I stopnia. Zakres testu obejmuje całość efektów kształcenia dla kierunku mechanika i budowa maszyn. Test będzie zawierał zestaw 50 pytań i będzie testem wielokrotnego wyboru.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydata, który odpowie poprawnie na n z 50 pytań z testu sprawdzającego wynosi: 


R = n/10

Absolwenci studiów I stopnia kierunku mechanika i budowa maszyn oraz inżynieria bezpieczeństwa oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego mają prawo do rezygnacji z testu i ustalenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego R jako średniej ważonej ocen z toku studiów I stopnia.
Deklaracja dotycząca rezygnacji z testu wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przed wyznaczonym terminem testu sprawdzającego. Nie można składać deklaracji o rezygnacji z testu po jego przeprowadzeniu.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2. zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,

3. pozostałe dokumenty wskazane w Uchwale Senatu (§ 15 załącznika nr 1).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia ww. kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18.


PRZEJDŹ DO REJESTRACJI

Additional information