Inżynieria produkcji

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba miejsc: 60 (2*)
Specjalność: bez specjalności

* Liczba miejsc, ustalona w ramach ogólnej liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na ww. kierunek w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów inżynieria produkcji mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera lub równoważny (w przypadku absolwentów uczelni zagranicznych).

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek inżynieria produkcji jest:

1. złożenie dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, ustalonej według malejącej wartości wskaźnika rekrutacyjnego R, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów inżynieria produkcji.

Minimalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego R uprawniającego do umieszczenia na liście rankingowej ustalana jest przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Mechanicznego. Wartość wskaźnika rekrutacyjnego R jest ustalana na podstawie wyników testu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje I stopnia.
Zakres testu obejmuje całość efektów kształcenia dla kierunku inżynieria produkcji. Test będzie zawierał zestaw 50 pytań i będzie testem wielokrotnego wyboru. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydata, który odpowie poprawnie na n z 50 pytań z testu sprawdzającego wynosi:

R = n/10

Absolwenci studiów I stopnia kierunku inżynieria produkcji oraz zarządzanie i inżynieria produkcji mają prawo do rezygnacji z testu i ustalenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego R jako średniej ważonej ocen z toku studiów I stopnia.

Deklaracja dotycząca rezygnacji z testu wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przed wyznaczonym terminem testu sprawdzającego. Nie można składać deklaracji o rezygnacji z testu po jego przeprowadzeniu.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,
3. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu (§ 15 załącznika nr 1).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia ww. kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria produkcji rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18.

Additional information