Inżynieria środowiska

Wydział:

Wydział Inżynierii Środowiska

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba miejsc: 108 (10)*
Specjalność:
  • hydrotechnika i geoinżynieria
  • instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
  • inżynieria sanitarna

*Liczba miejsc, ustalona w ramach ogólnej liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na ww. kierunek w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów inżynieria środowiska mogą ubiegać się osoby posiadające:

1. tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska w zakresie specjalności prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej lub innych uczelniach technicznych,

2. tytuł zawodowy magistra inżyniera lub inżyniera uzyskany w zakresie kierunku studiów innych niż inżynieria środowiska.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek inżynieria środowiska jest:

1. złożenie dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie podanego poniżej współczynnika rekrutacji, pozycji nieprzekraczającej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów inżynieria środowiska.

Kwalifikacja będzie się odbywać na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów.

Absolwenci Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej po ukończonym kierunku inżynieria środowiska I stopnia, kontynuujący naukę na tej samej specjalności ze średnią ocen z toku studiów co najmniej 4.0, składają jedynie komplet wymaganych dokumentów, zajmując pierwsze pozycje na liście przyjętych na kierunek inżynieria środowiska.

Dla pozostałych kandydatów, tj.:
1) absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej po ukończonym kierunku inżynieria środowiska I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, kontynuujących naukę na tej samej specjalności ze średnią ocen z toku studiów niższą niż 4.0,
2) absolwentów kierunku inżynieria środowiska I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, chcących kontynuować naukę na innej specjalności niż ukończona,
3) absolwentów po kierunku inżynieria środowiska ukończonym na innej uczelni technicznej,
4) absolwentów innych kierunków technicznych niż inżynieria środowiska, obliczony zostanie tzw. współczynnik rekrutacji (W) według wzoru:


W = P + 10 x STS – EK

gdzie:
P – miejsce i kierunek ukończonych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
P=10 – otrzymuje kandydat, który ukończył studia I stopnia lub jednolite magisterskie na kierunku inżynieria środowiska na WIŚ PK, kontynuujący naukę na tej samej specjalności ze średnią ocen z toku studiów niższą niż 4.0 lub chcący kontynuować naukę na innej specjalności,
P=0 – otrzymuje kandydat, który ukończył kierunek inżynieria środowiska na innej uczelni niż Politechnika Krakowska, a także kandydat, który ukończył inny kierunek techniczny niż inżynieria środowiska;

STS – średnia ocen z toku studiów, określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

EK – różnice pomiędzy efektami kształcenia osiągniętymi przez kandydata w dotychczasowym toku studiów a efektami kształcenia wymaganymi na WIŚ PK (określonymi dla poszczególnych przedmiotów w zakresie specjalności prowadzonych na WIŚ PK), wyrażone liczbą punktów ECTS, przypisanych poszczególnym przedmiotom zgodnie z wykazem przedmiotów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska, które zostały zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 14 listopada 2012 roku, z późniejszymi zmianami (dostępne na stronie www.wis.pk.edu.pl).

Wstępnej analizy osiągniętych efektów kształcenia dokonuje sam kandydat na odpowiednim formularzu (dostępny na stronie www.wis.pk.edu.pl) i składa do Komisji Rekrutacyjnej wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Dla absolwentów kierunku inżynieria środowiska na WIŚ PK, którzy zamierzają kontynuować studia II stopnia na tej samej specjalności EK=0.

Komisja kwalifikacyjna w składzie co najmniej trzyosobowym dokona ostatecznej oceny zgodności osiągniętych przez kandydata efektów kształcenia z efektami kształcenia wymaganymi na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. W przypadkach wątpliwych komisja kwalifikacyjna może zorganizować z kandydatami spotkania w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości. W ramach każdej specjalności, utworzona zostanie lista rankingowa, w której wartości obliczonego współczynnika rekrutacji (W) ułożone zostaną w ciąg malejący. 

 WYMAGANE DOKUMENTY

 1. poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2. dokument z wykazem przedmiotów (wraz ze strukturą zajęć) zaliczonych w toku ukończonych studiów, poświadczony przez właściwy organ,

3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, obliczonej do dwóch miejsc po przecinku, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych, Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:
 
gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

4. formularz zawierający wstępną analizę efektów kształcenia osiągniętych w dotychczasowym toku studiów, dokonaną przez kandydata w zakresie wybranych przez siebie specjalności (podstawowej i alternatywnej) wraz z kartami przedmiotów, które będą stanowić udokumentowanie osiągniętych efektów kształcenia (nie dotyczy absolwentów kierunku inżynieria środowiska na WIŚ PK, którzy zamierzają kontynuować studia II stopnia na tej samej specjalności),

5. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu (§ 15 załącznika nr 1).

Do postępowania kwalifikacyjnego na ww. kierunku studiów kwalifikują się jedynie kandydaci, którzy w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uzyskali co najmniej 20% punktów ECTS, określonych w programie kształcenia ww. kierunku studiów.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria środowiska rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18.

Additional information