Energetyka - WM

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba miejsc: 90 (3*)
Specjalność:
  • energetyka odnawialna
  • klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza
  • systemy i urządzenia energetyczne
  • energy systems and machinery (systemy i urządzenia energetyczne w j. ang.)

* Liczba miejsc, ustalona w ramach ogólnej liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na ww. kierunek w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów energetyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera lub równoważny (w przypadku absolwentów uczelni zagranicznych).

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek energetyka jest:
1. złożenie dokumentów,
2. zajęcie na liście rankingowej, ustalonej według malejącej wartości wskaźnika rekrutacyjnego R, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów energetyka.

Minimalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego R uprawniającego do umieszczenia na liście rankingowej ustalana jest przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Mechanicznego. Wartość wskaźnika rekrutacyjnego R jest ustalana na podstawie wyników testu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje I stopnia.

Zakres testu obejmuje całość efektów kształcenia dla kierunku energetykaTest będzie zawierał zestaw 50 pytań i będzie testem wielokrotnego wyboru. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydata, który odpowie poprawnie na n z 50 pytań z testu sprawdzającego wynosi: 


R = n/10

Absolwenci studiów I stopnia kierunku energetyka oraz inżynieria bezpieczeństwa mają prawo do rezygnacji z testu i ustalenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego R jako średniej ważonej ocen z toku studiów I stopnia.

Deklaracja dotycząca rezygnacji z testu wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przed wyznaczonym terminem testu sprawdzającego. Nie można składać deklaracji o rezygnacji z testu po jego przeprowadzeniu

WYMAGANE DOKUMENTY

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2. zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,

3. od kandydatów na studia prowadzone na specjalności systemy i urządzenia energetyczne (w języku angielskim: energy systems and machinery) wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE albo TOEFL albo równoważnym nie niższym niż poziom B2 albo świadectwem matury międzynarodowej albo świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym.
Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego przeprowadzanego na PK w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

4. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu (§ 15 załącznika nr 1).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku energetyka rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18.

Additional information