Architektura (w języku angielskim)

Wydział:

Wydział Architektury

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba miejsc: 60
Opłata semestralna: 2500 zł
Specjalność: bez specjalności

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek architektura (w języku angielskim) mogą ubiegać się absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia i posiadają co najmniej tytuł zawodowy inżyniera architekta uzyskany w zakresie kierunku architektura lub architektura i urbanistyka.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku architektura (w języku angielskim) jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej, złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz przedłożenie:

1. dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia stwierdzającego ukończenie studiów I stopnia wydanego przez uczelnię, którą kandydat ukończył,
2. zaświadczenia wydanego przez uczelnię, którą kandydat ukończył, ze wskazaniem:

- sumarycznej liczby godzin zrealizowanych przez kandydata w przebiegu studiów,
- wykazu przedmiotów projektowych, które kandydat zrealizował w przebiegu studiów zawierającego nazwę przedmiotu, ocenę oraz ilość godzin, 
- średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich przedmiotów projektowych,
- sumarycznej liczby godzin zrealizowanych z przedmiotów projektowych.
Za dokument równorzędny uznany będzie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR) transkrypt studiów/suplement do dyplomu ukończenia studiów, o ile zawierał on będzie wyżej wymienione informacje, a w tym szczególnie możliwe do jednoznacznego odczytania informacje na temat liczby godzin zrealizowanych na zajęciach projektowych oraz ocen uzyskanych z tych przedmiotów.

3. dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego:

Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku architektura (w języku angielskim) wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE, CAE, FCE albo TOEFL, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym.

Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego przeprowadzanego na Politechnice Krakowskiej w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.
4. portfolio (oprawiona broszura formatu A3) zawierające zmniejszone reprodukcje kompletnej części rysunkowej inżynierskiej pracy dyplomowej, kompletnej części rysunkowej dwóch wybranych przez kandydata najlepszych jego zdaniem projektów kursowych wykonanych na studiach I stopnia. 

Nie wolno załączać plansz rozkładanych.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia, w którym:
a) kandydat oświadczy, że załączone do portfolio karty stanowią kopię inżynierskiej pracy dyplomowej przedłożonej do egzaminu dyplomowego oraz kopie dwóch projektów kursowych wykonanych na ukończonej przez kandydata uczelni wyższej, które:
- zostały wykonane przez kandydata osobiście w ramach projektów kursowych oraz w ramach inżynierskiej pracy dyplomowej;
- nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane jakąkolwiek metodą po uzyskaniu oceny za kursowe prace projektowe oraz po uzyskaniu stosownego tytułu zawodowego po złożeniu egzaminu dyplomowego, a także nie zostały załączone żadne dodatkowe karty wykonane później;
 
b) kandydat wskaże uczelnię, na której ukończył studia I stopnia oraz termin ukończenia tych studiów;

Oświadczenie powinno być trwale połączone z portfolio.

Kryterium kwalifikacyjnym jest zbiorcza ocena (Pc) uzyskana jako suma punktów za:

  1. punktację wyników studiów (P1): punkty za ocenę ze studiów wpisywaną do dyplomu przeliczoną wg skali jak dla oceny portfolio pomnożoną przez współczynnik zwiększający, uzyskany jako stosunek rzeczywistej liczby godzin w programie studiów zrealizowanych przez kandydata na jego uczelni do minimalnej liczby godzin określonej na podstawie standardów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dla I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku architektura. Minimalną liczbę godzin ustaloną na podstawie standardów MNiSW podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych dotyczących rekrutacji na studia II stopnia na Politechnice Krakowskiej.
  2. punktację wyników uzyskanych przez kandydata z przedmiotów projektowych (P2):  punkty za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów projektowych wg skali jak dla oceny portfolio pomnożoną przez współczynnik zwiększający, uzyskany jako stosunek rzeczywistej liczby godzin z przedmiotów projektowych w programie studiów zrealizowanych przez kandydata na jego uczelni do minimalnej liczby godzin z tych przedmiotów, ustalonej na podstawie standardów MNiSW dla I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku architektura. Minimalną liczbę godzin ustaloną na podstawie standardów MNiSW podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych dotyczących rekrutacji na studia II stopnia na Politechnice Krakowskiej.
  3. ocenę jakości prac zawartych w portfolio (P3):dokonaną przez odpowiednią Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną powołaną do oceny portfolio, według następujących zasad:

    Portfolio oceniane jest jedną zbiorczą oceną w następującej skali ocen: 5,0; 4,75; 4,5; 4,25; 4,0; 3,75; 3,5; 3,25; 3,0; 2,75; 2,5; 2,25; 2,0.

    Ocenę z portfolio przelicza się na punkty wg poniższej tabeli:

ocenaliczba punktów
5,0 100
4,75 92
4,5 84
4,25 76
4,0 68
3,75 60
3,5 52
3,25 44
3,0 36
2,75 28
2,5 20
2,25 10
2,0 0

Zakres wymagań i sposób oceny portfolio

Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego etapu rekrutacji na studia II stopnia (lista rankingowa) jest uzyskanie oceny z portfolio wynoszącej co najmniej 3,0.
Kandydaci przyjmowani są na I rok studiów wg lokaty na liście rankingowej, gdzie:

Pc = P1 + P2 + P3

Lista rankingowa sporządzana jest przez wydziałową komisję rekrutacyjną według liczby uzyskanych punktów — odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kandydaci niezakwalifikowani na studia stacjonarne, po złożeniu odpowiedniej deklaracji mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne.

Studia stacjonarne II stopnia prowadzone na kierunku architektura (w języku angielskim) rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18.

Studia prowadzone na ww. kierunku są studiami odpłatnymi.

Additional information