Energetyka - WIEiK

Wydział:

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba miejsc: 24 (1)*
Specjalność:
 • odnawialne źródła energii elektrycznej

* Liczba miejsc, ustalona w ramach ogólnej liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na ww. kierunek w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów energetyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów energetyka jest:

 1. złożenie dokumentów,
 2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie wyników z egzaminu wstępnego na studia II stopnia lub na podstawie średniej ocen z toku studiów (w przypadku kandydatów, którzy ukończyli kierunek energetyka na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej), pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów energetyka.

Kandydat, który ukończył studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na kierunku energetyka, może złożyć podanie zwalniające go z egzaminu wstępnego. Wskaźnik rekrutacyjny jest wówczas ustalony na podstawie średniej ocen z toku studiów, z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku według powszechnie przyjętych zasad.

Egzamin wstępny:

 1. Egzamin wstępny ma formę testu pisemnego jednokrotnego wyboru, składającego się z pięćdziesięciu pytań. Wskaźnik rekrutacyjny R dla kandydata, który odpowie poprawnie na n pytań wynosi: 

  R = n/10
   

 2. Praca egzaminacyjna musi być wykonana samodzielnie. Należy podporządkowywać się uwagom członków WKR, pod rygorem zaliczenia egzaminu z zerowym wskaźnikiem rekrutacyjnym.
 3. Pytania testowe generowane są na podstawie zestawu zagadnień egzaminacyjnych, tworzonego na podstawie treści kształcenia z wybranych przedmiotów nauczania, prowadzonych na WIEiK na studiach I stopnia na kierunku energetyka.
 4. Zestaw zagadnień egzaminacyjnych oraz szczegółowy regulamin organizacyjny egzaminu będą podane do wiadomości publicznej co najmniej na trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. poświadczona za zgodność z oryginałem przez WKR kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
 2. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu (§ 15 załącznika nr 1).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia ww. kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.


Studia stacjonarne II stopnia na kierunku energetyka rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18.

Additional information