Inżynieria chemiczna i procesowa

Wydział:

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Forma studiów: stacjonarne II stopnia
Czas trwania:  1,5 roku
Liczba miejsc: 50 (1*)
Specjalność:
  • inżynieria odnawialnych źródeł energii
  • inżynieria procesów technologicznych

* Liczba miejsc, ustalona w ramach ogólnej liczby miejsc, dla osób, które mogą zostać przyjęte na ww. kierunek w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

UPRAWNIENI KANDYDACI

O przyjęcie na kierunek studiów inżynieria chemiczna i procesowa (w języku polskim) mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na 3-semestralne studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia obejmujące minimum 70% kompetencji obszarowych przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa (w języku polskim) realizowanym na WIiTCh. Uzupełnienie braków kompetencyjnych będzie osiągnięte w wyniku zaliczenia zajęć realizowanych na pierwszym semestrze studiów II stopnia oraz w ramach przedmiotów uzupełniających nieobjętych planem studiów II stopnia.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek inżynieria chemiczna i procesowa (w języku polskim) jest:

  1. złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
  2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie sumy średniej ważonej ocen z toku ukończonych studiów (bez uwzględnienia egzaminu dyplomowego) oraz wyniku testu kompetencyjnego ocenianego w skali od 0 do 5 pkt, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa (w języku polskim).

Test kompetencyjny zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru.
Maksymalny czas odpowiedzi na pytania zawarte w teście wynosi 60 minut.
Wszystkie pytania testowe mają jednakową wagę.
Zestaw wszystkich pytań, z których losowane są pytania testowe, zawiera pytania przygotowane przez osoby odpowiedzialne za dany przedmiot na studiach I stopnia w liczbie dwa pytania na każdy punkt ECTS przypisany do przedmiotu.
Zestaw wszystkich pytań, z których losowane są pytania testowe zostanie podany do wiadomości kandydatów najpóźniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekrutacji.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
  2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu,
  3. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu (§ 15 załącznika nr 1).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia ww. kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa (w języku polskim) rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18.

Additional information